Diplomati

Fortsatt avslag etter ti ?r i Norge

Selv om barn fra forskjellige asyls?kerfamilier kan ha omtrent den samme tilknytningen til Norge, kan de innvandringsregulerende forholdene stille seg forskjellig og f?re til ulike utfall. Det er eksempler p? at tidligere avslag er opprettholdt for familier der barn har en tilknytning gjennom 8-10 ?rs oppholdstid. I disse sakene foreligger det tungtveiende innvandringsregulerende hensyn, for eksempel ved bruk av falsk identitet eller straffedom for en av foreldrene.

Der UNE har omgjort tidligere avslag og gitt oppholdstillatelse under henvisning til bl.a. hensynet til barnets beste, har hensynet til barnets beste veid tyngre enn innvandringsregulerende hensyn i det konkrete tilfellet. Hva som generelt skal til for at hensynet til barnets beste skal g? foran andre hensyn, slik at innvandringsregulerende hensyn eller identitetssp?rsm?let ikke har betydning for utfallet, er imidlertid ikke avklart, verken gjennom stortingsmeldingen ?Barn p? flukt? eller gjennom UNEs praksis.
Stortingsmeldingen fastsl?r at det ? oppgi falsk identitet, operere med ulike identiteter eller uekte dokumenter er tungtveiende innvandringsregulerende hensyn som taler mot at det gis tillatelse til ? bli i Norge. Meldingen fastsl?r p? den annen side at manglende dokumentasjon p? identitet b?r tillegges mindre vekt dersom identiteten likevel kan anses sannsynliggjort.
UNE har imidlertid behandlet mange enkeltsaker der identiteten verken er konstatert som falsk eller sannsynliggjort. Dette er saker der det verken kan konstateres det ene eller det andre, annet enn at identiteten er usikker.
Personer som ikke reiser frivillig, kan i utgangspunktet bli sendt ut av politiet med tvang, men det forutsetter ofte at utlendingen samarbeider om ? klarlegge sin identitet og fremskaffe reisedokumenter. Det er det mange som ikke gj?r. For politiet er det sv?rt ressurskrevende ? bringe en uavklart identitet p? det rene n?r de det gjelder ikke samarbeider. I tillegg nekter enkelte land ? motta personer som ikke vil reise hjem frivillig.
Hvordan barns tilknytning skal vektes i saker der den type manglende samarbeid har medf?rt at familien fortsatt befinner seg i Norge, gir ikke UNEs praksis noe entydig svar p?.
Kontaktpersoner i UNE:
Direkt?r Ingunn-Sofie Aursnes, tlf. 9572 7305
Informasjonssjef Bj?rn Lyster, tlf. 415 70 246
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy