Internasjonalt

Forventer at Libya samarbeider med straffedomstolen

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har igangsatt evaluering av fors?ksordningen med tilbud om gratis kjernetid i barnehager i bydeler med h?y andel minoritetsspr?klige barn. SSB har f?tt oppdraget.

Fors?ket med gratis kjernetid i barnehage i omr?der med h?y andel
minoritetsspr?klige barn startet i 2006 og er gradvis utvidet. M?let er blant annet ?
forberede barn p? skolestart gjennom ?kt deltakelse i barnehage og ? bedre
norskkunnskapene for minoritetsspr?klige barn.
– Integrering handler om arbeid, spr?k og likestilling. Gjennom fors?k med gratis
kjernetid starter vi arbeidet med spr?k tidlig. Sv?rt mange fire- og fem?ringer i de
omr?dene som har fors?ksordningen, har g?tt i barnehage f?r skolestart. Flere skoler sier de merker bedring i barnas norskkunnskaper og sosiale ferdigheter n?r de begyn-ner i f?rste klasse. Gjennom denne evalueringen ?nsker vi ? f? forskningsbasert kunn-skap om effekten av tiltaket, sier statsr?d Audun Lysbakken.
I 2011 omfatter fors?ket seks bydeler i Oslo, samt enkelte omr?der i Drammen og
Bergen. Fors?ket inneb?rer at alle barn i de aktuelle ?rskullene f?r tilbud om gratis opphold i barnehage fire timer per dag, totalt 20 timer per uke. Totalt er bevilgningen til fors?ket Gratis kjernetid for 2011 p? 68,8 millioner kroner.
Form?let med evalueringen er ? f? vurdert hvorvidt tiltaket har hatt den ?nskede effekt. Man vil ogs? se p? hvilken betydning organiseringen av og innholdet i tilbudet har hatt. I tillegg vil man se p? hvorvidt tilbudet om gratis kjernetid har f?rt til st?rre foreldremedvirkning i barnehagene.
Evalueringen er satt ut til Statistisk Sentralbyr?, i samarbeid med FAFO, etter en ?pen anbudskonkurranse. Evalueringen har en ramme p? 4,5 mill kroner og vil v?re sluttf?rt i 2014.0000

Similar Posts