Partier

Frivillig retur stadig viktigere

Antallet asyls?kere med avslag som reiser hjem med frivillig retur er h?yere enn antallet som tvangsreturneres. Det viser en historiske gjennomgang av arbeidet med frivillig retur.

Rapporten ?Frivillig retur ? en historisk gjennomgang? er laget av Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) og finansiert av Utlendingsdirektoratet (UDI). Rapporten sl?r fast at frivillig retur har utviklet seg til ? bli en viktig del av av norsk returarbeid og asylpolitikk.

– Det er gledelig at frivillig retur ?ker. Asyls?kere med endelig avslag har plikt til ? reise hjem. Gjennom returprogrammet f?r de st?tte til det. Programmet til Irak har for eksempel vist at ?konomisk st?tte til reintegrering f?rer til at flere reiser n?r de har f?tt avslag, sier avdelingsdirekt?r Anne Siri Rustad i UDI.
Samarbeid gir resultater
Det har v?rt en ?kning i b?de frivillige og tvangsmessige returer de senere ?rene.

– Vi mener at det er en sammenheng mellom antallet tvangsreturer og de som reiser frivillig. Det at flere tvangsreturneres gj?r at ogs? flere velger frivillig retur. Politiet og UDI har sammen lagt ned en solid innsats for ? ?ke antallet returer, sier Rustad.
1 255 returnert frivillig
Det er den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) som gjennomf?rer det frivllige returprogrammet p? vegne av norske myndigheter.

Til og med oktober 2010 har 1 255 personer benyttet seg av tilbudet norske myndigheter gir om retur i verdighet. I hele fjor var det 1 019 som reiste hjem frivillig.

Det er flere personer som sendes ut av Norge med tvang enn de som reiser frivillig. Likevel er det slik at det er flere som returnerer frivillig til sitt hjemland. Grunnen til det er et flertallet av tvangsreturene gjelder asyls?kere som skal tilbake til et annet europeisk land for ? f? sin asylsak pr?vd der.
Retursenter

I 2011 h?per vi p? fortsatt vekst i frivillig retur.

– Vi skal gi asyls?kere med endelig avslag botilbud i retursentre. Der skal det fokuseres p? returforberedelser og gis tilbud kvalifiseringstiltak som gj?r dem bedre rustet til reintegrering, understreker Anne Siri Rustad.
?konomisk st?tte
For ? legge forholdene til rette for vellykket retur, mottar n? personer fra de aller fleste land opp til 20 000 kroner i reintegreringsst?tte dersom de returnerer hjem. Denne doblingen av returst?tten skjedde med virkning fra 1. juli. St?tten er ment som et bidrag til ? lette den f?rste tiden etter hjemkomst. For personer fra Irak og Afghanistan finnes det egne returprogram som gir en st?rre ?konomisk st?tte til reintegrering i hjemlandet.

Mer informasjon om frivillig retur0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy