Partier

Fylkesmannen positivt ut av kommuneunders?kelse

Fylkesmannen befester sin viktige rolle som veileder overfor kommunene og som rettssikkerhetsgarantist, men kommunene er i mindre grad forn?yde med saksbehandlingstiden og Fylkesmannens h?ndtering av plan- og bygningssaker.
Dette viser en unders?kelse Difi har gjennomf?rt p? vegne av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).
I unders?kelsen blir landets r?dmenn og ordf?rere bedt om ? vurdere hvor godt Fylkesmannen l?ser sine oppgaver overfor kommunene. P? en skala fra 1-6 blir etaten totalt sett i gjennomsnitt bel?nnet med 4,4 poeng.
– Det gode resultatet bekrefter Fylkesmannens viktige rolle n?r det gjelder ? utforme og iverksette statlig politikk p? omr?der hvor nasjonale hensyn m? veie tungt samtidig som lokale hensyn skal ivaretas, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.
Sp?rreunders?kelsen er gjennomf?rt som ledd i et p?g?ende lederutviklingsprogram for fylkesmannsembetene, og Aasrud mener resultatene er viktige i denne samenheng, men ogs? i forhold til ? utvikle en delingskultur der man kan l?re av hverandre.
– N?r 82 prosent av de som har svart, mener at kommunikasjonen med Fylkesmannen er preget av ?penhet og tillit, har vi et solid fundament ? bygge videre p?, sl?r Aasrud fast.
Minst forn?yd er kommunene med saksbehandlingstiden (3,6 poeng) og behandlingen av plan- og byggesaker.
– At kommunene kan v?re misforn?yde med Fylkesmannens behandling av plan- og byggesaker er ikke overraskende. I slike saker vil Fylkesmannen ofte m?te veie nasjonale mot lokale interesser, og da er det ikke alltid man faller ned p? kommunens syn, sier Aasrud. Hun ser at enkelte fylker kan ha et forbedringspotensial n?r det gjelder saksbehandlingstid.
– FAD vil derfor ta initiativ overfor de ansvarlige fagdepartementene og embetene, til en n?rmere gjennomgang av embetenes saksbehandlingstid, sier Aasrud.
Aasrud er heller ikke overrasket over at enkelte fylker kan komme noe d?rligere ut enn andre.
– Det er naturlig og ogs? riktig at embetene sk?rer ulikt. Embetene skal ut?ve sin rolle i 18 ulike fylker, hvor antall og st?rrelse p? kommuner, geografi, n?ringsgrunnlag, demografi vil variere og dermed ogs? konfliktsaker som for eksempel strandsonen, jordvern og verneomr?der. N?r dette er sagt, vil store forskjeller i fylker med relativt like rammebetingelser indikere at ting kan gj?res bedre. Jeg er trygg p? at embetene vil ta tak i egne utfordringer og samtidig l?re av de som har en bedre praksis, sier statsr?den.
Her finner du hele unders?kelsen og resultatrapporter for de enkelte fylkene 0000

Similar Posts