Internasjonalt

Fylkesveg 519 Finnfast: Bompengetakstar skal reduserast med 25 prosent

? Budsjettene til forsvarsgrenene og Heimevernet styrkes med i alt 160 millioner kroner. Forslaget er et uttrykk for regjeringens klare ambisjon om ? n? m?lsettingene i langtidsplanen for ?rene 2009?2012, sier forsvarsminister Grete Faremo.
Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2011 vil sikre betydelig ?kt aktivitet i forsvarsgrenene og i Heimevernet. ?kningen f?lger opp den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2009?2012. Den ekstra satsingen er muliggjort gjennom en betydelig kostnadseffektivisering og god virksomhetsstyring i Forsvaret, kombinert med bevilgnings?kning.
For ? ?ke aktivitetsniv?et i H?ren foresl?r regjeringen at det bevilges 50 millioner kroner ekstra til Brigade Nords avdelinger. Dette vil sikre et l?ft i ?vingsniv?et til brigaden, og bringe dette opp fra 21 ?vingsd?gn i 2010 til minimum 25 d?gn i 2011. Langtidsplanens m?l om 26 ?vingsd?gn senest i 2012 ligger fast.
For Sj?forsvaret foresl?r regjeringen ? bevilge 40 millioner kroner ekstra til ?kt seiling, anskaffelse av reservedeler og ammunisjon, samt styrket vedlikehold av fart?yene i 2011. Budsjett?kningen vil blant annet sikre en ?kning p? 10-15 seilingsd?gn for b?de mineryddere, undervannsb?ter og logistikkfart?y.
For ? ivareta den planlagte innfasingen av nye fly og helikoptre, og samtidig sikre utviklingen av Luftforsvaret i tr?d med langtidsplanen, foresl?r regjeringen ? bevilge 30 millioner kroner ekstra til Luftforsvaret. Bevilgningen vil nyttes til ?kning av ?rsverk (20 millioner kroner) og drift p? prioriterte materiellsystemer (10 millioner kroner).
Regjeringen foresl?r ? bevilge 40 millioner kroner ekstra til Heimevernet. Dette vil sikre at ?ving av Heimevernets forsterknings- og oppf?lgingsstyrker ?ker fra 38 prosent til 45 prosent i 2011. I tillegg gir dette rom for ? ?ke anskaffelsen av personlig bekledning og utrustning til soldatene i Heimevernets styrkestruktur.0000

Similar Posts