Internasjonalt

Giverlandsgruppen g?r inn for palestinsk observat?rstatus i WTO

Ein ny rapport viser at den politiske styringa av regionr?d og interkommunalt samarbeid om administrative st?ttetenester er sterk.
Det er den eldste lovregelen om interkommunalt samarbeid, § 27 i kommuneloven, som Universitetet i Agder har evaluert p? oppdrag fr? Kommunal- og regionaldepartementet. Lovregelen opnar for at kommunar og fylkeskommunar kan opprette eit felles styre for ? l?yse felles oppg?ver som gjeld drift og organisering, som til d?mes l?nningar, IKT og skatteoppkrevjing.
– Evalueringa viser at den politiske styringa av interkommunal verksemd etter § 27 er meir direkte og til og med sterkare enn om ein kommune sj?lv hadde tatt seg av desse oppg?vene og tenestene. Dette tyder p? at det ikkje er s? stor fare for demokratisk underskot ved interkommunale samarbeid som nokon vil ha det til, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
I rapporten skriv forskarane at politikarane som sit i styra for desse interkommunale samarbeida er sentrale politikarar og at opposisjonspolitikarane ogs? er med.
– Dermed f?r desse sakene mykje politisk merksemd. Eg er glad kommunane kan samarbeide om oppg?vene n?r dei finn dei beste og smartaste l?ysingane p? tvers av kommunegrensene, seier Liv Signe Navarsete.
Nesten alle regionr?da i landet og mange samarbeid om administrative st?ttetenester som IKT, l?nn og skatteoppkrevjing og tenester som til d?mes akutt beredskap og friluftsr?d, er organiserte innafor § 27-regelen.
Kommunepolitikarane vurderer kommunesamarbeid om drift og organisering som n?dvendige for ? oppn? betre kvalitet og h?gre effektivitet.
Regionr?da tek seg av mange saker som ofte f?r konsekvensar for meir enn ein kommune, til d?mes samferdsel, n?ringssamarbeid, kultur og idrett, naturforvalting og turisme. Forskarane peiker p? at regionr?d har ei ?styringsutvidande effekt?: Kommunepolitikarane opplever at samarbeid gjennom regionr?d gjer at dei kan ta seg av mange saker som dei ikkje kunne ?leine og at dei blir meir slagkraftige.
Rapporten
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy