Partier

Gjennombrudd for arbeidet for barn og kvinners helse

– Jeg er glad for at mange land og organisasjoner i FN i dag varsler mer penger for ? redde kvinner og barn, satsingen er n? p? totalt 40 milliarder dollar over de neste fem ?rene. Dette er det st?rste l?ftet for ? redusere barne- og m?dred?deligheten, sier Jens Stoltenberg.
Under et toppm?te i FN i dag samlet FNs generalsekret?r statsledere og andre internasjonale ledere fra hele verden for ? mobilisere til felles dugnad for ? redusere m?dre- og barned?delighet i fattige land.
M?dre- og barned?delighet er blant tusen?rsm?lene som har hatt minst fremgang siden 1990. Generalsekret?ren la i dag frem en plan for ? redusere m?dred?delighet med 3/4 og barned?delighet med 2/3 innen 2015. Hvis man lykkes, vil 16 millioner liv i verdens 49 fattigste land bli reddet.
Norge har v?rt en p?driver p? dette omr?det siden 2000.
– Det er gledelig at andre land n? f?lger etter. Norge vil v?re en viktig st?ttespiller i oppf?lgingen av generalsekret?rens initiativ. Vi vil legge stor vekt p? ? finne l?sninger og modeller som er enkle og p? en effektiv m?te gir de resultater vi ?nsker, sier Stoltenberg.
– Det er ikke avanserte grep som kreves for ? n? m?let. Dersom kvinner f?r adgang til ? f?de p? en klinikk med kvalifisert helsepersonell og riktig utstyr, vil halvparten av kvinned?dsfallene og 20 prosent av barned?dsfallene unng?s, sier statsminister Stoltenberg.
Statsministeren har understreket at u-landene har hovedansvaret for ? n? tusen?rsm?lene. Hvordan land selv mobiliserer egne ressurser, omfordeler velstand og utvikler godt styresett er avgj?rende for ? n? m?lene.
I Etiopia har b?de m?dre og barned?deligheten blitt halvert og i Rwanda er m?dred?deligheten redusert med to-tredjedeler p? bare ?tte ?r fra 2000 til 2008. Andre land henger etter, og i noen land som Zimbabwe g?r det den gale veien hvor for eksempel m?dred?deligheten er fordoblet siden 1990.
– Tallene for m?dre- og barned?delighet er p? vei nedover, men fremdeles uakseptabelt h?yt, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin tale i FN. – Derfor er det positivt at generalsekret?r Ban Ki-moon har l?ftet saken til h?yeste niv?, og f?tt med seg statsledere, friville organisasjoner, forskere, privat n?ringsliv og mange flere for ? styrke innsatsen. Saken ang?r oss alle, sier Stoltenberg.
Land som mobiliserer egne ressurser inkluderer land som Nigeria, India og Tanzania. For eksempel forplikter Nigeria seg til ? ?ke sin egen innsats gjennom en tredobling av sitt eget helsebudsjett. India vil ?ke sin egen innsats med om lag 6 milliarder kroner per ?r. I tillegg kommer ?kte forpliktelser fra giverland. G8 forpliktet seg i v?r til 30 milliarder og tre frivillige organisasjoner har forpliktet seg til ? samle inn minst 15 milliarder kroner fram til 2015 for m?dre- og barnehelse.
Den norske bistanden til helse er tredoblet siden ?r 2000. St?tten g?r til helsesektoren gjennom FN organisasjoner, vaksinealliansen GAVI, Det globale fondet mot aids, tuberkulose og malaria og frivillige organisasjoner. Norge har ogs? bilateralt helsesamarbeid med Tanzania, Malawi, Nigeria, Pakistan og India.0000

Similar Posts