Internasjonalt

Gjennomf?ring av milj?tiltak p? Raufoss – Revidert nasjonalbudsjett 2011

Forslaget fremmes i revidert statsbudsjett og gjelder blant annet Norges deltakelse i Den internasjonale romstasjonen ISS. NTNU er vertskap for kontrollsenteret for minidrivhuset p? ISS. Herfra overv?kes alle eksperimenter i drivhuset.
– Norge har en betydelig romfartsaktivitet og stor kompetanse p? feltet. ?kte bevilgninger vil bidra til ? styrke dette ytterligere. Det vil ogs? forsterke de positive ringvirkningene som dette vertskapet har for student- og forskningsmilj?et p? NTNU, sier n?rings- og handelsminister Trond Giske.
Kontrollsenteret ble ?pnet av dav?rende n?rings- og handelsminister Odd Eriksen i 2006. Senteret assisterer norske og utenlandske forskere som gj?r grunnforskning innen plantevekst, og deltar i studier knyttet til mulig matproduksjon p? langvarige romferder.
ISS var ogs? sv?rt viktig for utpr?ving av instrumentet for satellittbasert mottak av AIS-signaler fra skip. Instrumentet ble utviklet av Trondheimsbedriften Kongsberg Seatex. AIS er opprinnelig et antikollisjonssystem for skip, men gir ogs? informasjon om skipets lokalisering og last. Med satellittbasert, framfor landbasert, mottak av AIS-signaler, er det mulig ? identifisere skip uavhengig av hvor p? havet de befinner seg. Senteret i Trondheim er sentral i operasjonen av AIS-mottakeren. Instrumentet ble senere skutt opp om bord p? den f?rste norske maritime overv?kingssatellitten, AISSat- 1.
– Satellitten har fungert godt og bidrar til tryggere maritim trafikk. Den har ogs? blitt brukt i kampen mot ulovlig fiske i norske interesseomr?der, sier Giske.

I tillegg til NTNU og Kongsberg Seatex vil en rekke andre norske akt?rer v?re involvert i Romstasjonen de neste ?rene, deriblant Marintek (Trondheim), FFI (Kjeller), Universitetet i Bergen, Prototech (Bergen), Gamma Medica Ideas (B?rum) og Universitetet i Troms?. Norges videre deltakelse i Romstasjonen ?pner ogs? muligheten for at senteret i Trondheim kan bli involvert i tekniske ESA-aktiviteter p? Romstasjonen knyttet til neste generasjon flykontroll og flygeledelse for sivil lufttrafikk i Europa.
Regjeringen legger ogs? frem forslag om ? styrke deltakelsen i det europeiske rakettprogrammet Ariane og ESAs program for teknisk assistanse for vitenskaplige rettede aktiviteter, Prodex. Begge programmene er viktig for norsk industri. Det skytes opp mellom 5 og 7 Ariane-5 raketter i ?ret, og norsk industri f?r oppdrag for omtrent 10 millioner kroner per oppskyting.
Fakta om norsk romvirksomhet
Regjeringens satsing p? romvirksomhet utl?ser en rekke kontrakter og oppdrag for norske h?yteknologiske bedrifter, b?de gjennom ESA-programmene og p? det kommersielle markedet. Bevilgninger til norsk romvirksomhet over N?rings- og handelsdepartementets budsjett i 2011 er p? 682,12 millioner kroner. Midlene forvaltes i hovedsak av Norsk Romsenter, som er Norges forvaltningsorgan for romvirksomhet. Midlene gir samfunnsgevinster i form av arbeidsplasser, teknologiutvikling, forskning, milj?- og suverenitetsoverv?king, fiskeriforvaltning, v?rvarsling, navigasjon, redningstjeneste og sj?sikkerhet.
Norsk romindustri omsatte i 2010 for 5,7 milliarder kroner. For hver krone i ESA-kontrakter og kontrakter gjennom nasjonale f?lgeprogrammer oppn?r norske leverand?rer en tilleggsomsetning p? 4,70 kroner, det vil si en ringvirkningsfaktor p? 4,7.
Pressekontakt:
Pressevakten i N?rings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 3030000

Similar Posts