Internasjonalt

Gjennomf?ring av milj?tiltak p? Raufoss

Regjeringen foresl?r ? bruke 45 millioner kroner for ? stabilisere verdensarvstedet Bryggen i Bergen. I l?pet av de siste 25 ?rene har grunnvannet under deler av Bryggen sunket med mer enn 1,5 meter. Det har f?rt til at flere av de bevaringsverdige husene i omr?det har f?tt store setningsskader. Grunnvannslekkasjen skal n? stoppes ved at det lages en vegg som fysisk skiller grunnen under Bryggen fra grunnen under SAS-hotellet. Det vil ogs? v?re aktuelt ? kombinere dette med andre tiltak.
– Bryggen i Bergen har verneverdier i verdensklasse, og den sikres n? mot omfattende skader. Vi bruker 45 millioner for ? snu den negative utviklingen som har truet verdensarven og Bergens mest kjente kulturminne. Oppgaven er kompleks og omfattende, men vi har n? b?de pengene og ikke minst kompetansen til ? sikre Bryggen i Bergen for framtida, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Riksantikvaren mener at dette arbeidet ogs? vil hindre at gamle kulturlag g?r tapt. Fram til n? har det ?rlig forsvunnet om lag 30 kubikkmeter fredete middelalderkulturlag. Dette vil Milj?verndepartementet n? ? stoppe, slik at kunnskapen kulturlagene rommer, blir tatt vare p?.
De siste ?rene er det gjennomf?rt omfattende unders?kelser for ? finne ?rsakene til de store setningsskadene. Det har f?rt til at det n? er mulig ? planlegge og gjennomf?re tiltak som vil stabilisere grunnvannet.
Etter planen skal arbeidet starte i sommer.
Kontaktperson Milj?verndepartementet:
Ekspedisjonssjef Einar Holtane mob. 416 50 194
Kontaktperson Riksantikvaren:
Fung. avdelingsdirekt?r Iver Schonhowd tlf 22 94 04 000000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy