Internasjonalt

Gj?r det enklere ? bli fisker

Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. Hensikten er ? gj?re planleggingen mer m?lrettet og sikre at viktige nasjonale interesser blir ivaretatt.
Det er f?rste gang regjeringen utarbeider et slikt forventningsdokument etter plan- og bygningsloven. Heretter skal dette gj?res hvert fjerde ?r.
– Jeg er glad for at vi har klart ? utarbeide et kortfattet dokument om regjeringens viktigste forventninger til regional og lokal planlegging. Det tydeliggj?r v?re nasjonale prioriteringer slik at planleggingen i kommuner og fylkeskommuner blir mer m?lrettet. Jeg h?per og tror at lokalpolitikerne vil bruke dokumentet aktivt, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Forventningsdokumentet peker p? hvilke hensyn fylkeskommunene og kommunene b?r legge vekt p? i sin planlegging for ? gjennomf?re nasjonal politikk p? omr?der som spenner fra klima og natur til samferdsel, n?ringsliv og oppvekstvilk?r.
De nasjonale forventningene skal f?lges opp i regionale og kommunale planstrategier som skal utarbeides etter lokalvalget i h?st. Forventningene er ogs? retningsgivende for regionale og kommunale planer.

– Plan- og bygningsloven fastsl?r at de nasjonale forventningene skal bidra til ? fremme en b?rekraftig utvikling. Dette har regjeringen tatt hensyn til n?r vi bestemt hvilke temaer som skal omfattes av forventningsdokumentet, sier Erik Solheim.
Forventningene omfatter klima og energi, by- og tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og n?ringsutvikling, natur, kulturmilj? og landskap samt
helse, livskvalitet og oppvekstmilj?.
Forventningsdokumentet vil bli sendt til alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn.
Les Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Les kongelig resolusjon om forventninger til regional og kommunal planlegging0000

Similar Posts