Kulturpolitikk

Gode intensjoner, men svakt om fornybar energi

Energi Norge mener regjeringen har lagt frem en klimamelding med gode intensjoner, men lite konkrete tiltak for omlegging fra fossil til fornybar energibruk.
Regjeringen la i dag frem stortingsmelding om norsk klimapolitikk. Energi Norge mener det er positivt at regjeringen holder fast p? klimaforlikets m?l om at to tredeler av utslippskuttene skal tas i Norge. Meldingen sier ogs? at omlegging fra fossil til fornybar energi er et viktig virkemiddel for ? f? til dette.
Regjeringen gir Enova ansvar for ? forvalte det nye klima- og teknologifondet som skal bidra til energiomlegging og teknologiutvikling.
? Det er positivt at Enova f?r et utvidet mandat til ? se energi og klima i sammenheng, ettersom omlegging fra fossil til fornybar energibruk er det viktigste klimatiltaket. Det som bekymrer oss er at midlene i fondet kommer for sent til ? utl?se vesentlige tiltak f?r 2020, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
Elsertifikatordningen vil medf?re ?kt produksjon av fornybar energi i ?rene som kommer. Energi Norge mener klimameldingen er for lite konkret p? hvordan den nye kraften skal tas i bruk for ? redusere utslipp av klimagasser.
Regjeringen g?r inn for ? ?ke CO2-avgiften i petroleumssektoren, men dette er neppe tilstrekkelig til ? utl?se elektrifisering av offshoreinstallasjoner.
– Alt ligger til rette for ? ta i bruk mer fornybar energi innen petroleumssektor, industri, transport og oppvarming. Vi mener meldingen inneholder f? forpliktende tiltak p? dette omr?det. Videre savner vi en klarere formulering i klimameldingen om at all energibruk skal v?re utslippsfri i 2050, sier Ulseth.
Energi Norge har tidligere foresl?tt en handlingsregel for klima for ? sikre at norsk energibruk blir utslippsfri innen 2050, og at alle energib?rere m? v?re CO2-frie.
Klimameldingen inneholder flere momenter som Energi Norge st?tter:
Intensjoner om ? redusere utslipp fra energibruk i byggsektoren, blant annet ved ? erstatte oljefyring med fornybar energi.
Reduksjon av utslippene fra transportsektoren, blant annet ved ? legge bedre til rette for plug-in-hybridbiler samt styrke Transnova.
Fortsatt opptrapping av klimaforskning. Energi Norge understreker viktigheten av ? satse videre p? forskning innen fornybar energi.
Om Energi Norge
Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk kraftn?ring. Vi representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger str?m og varme. Medlemsbedriftene st?r for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Kraftn?ringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og gr?nn vekst.0000

Similar Posts