Internasjonalt

Gyro-behandling av laksevassdrag i Vefsn-regionen

Regjeringen ?ker tiltaksniv?et for personer med nedsatt arbeidsevne med 2 600 plasser i gjennomsnitt i 2. halv?r.
? Prognosen for personer med nedsatt arbeidsevne tilsier at det vil v?re et stort behov for arbeidsrettet bistand for denne gruppen i 2011. Derfor ?ker vi niv?et med 2 600 plasser, sier arbeidsminister Hanne Bjurst?m.
? Regjeringen foresl?r ? styrke tiltaksinnsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne med 2 600 plasser i gjennomsnitt i 2. halv?r. Arbeidsledigheten synker og utsiktene p? arbeidsmarkedet er bedre enn for et halvt ?r siden. Tiltaksniv?et for ledige reduseres derfor med 2 100 plasser i 2. halv?r, sier arbeidsminister Hanne Bjurst?m.
? Forslaget i revidert nasjonalbudsjett inneb?rer en samlet ?kning p? 500 plasser i 2. halv?r. Etter revidert nasjonalbudsjett gir budsjettrammen for 2011 rom for om lag 71 450 plasser i gjennomsnitt, sier statsr?den.
Utviklingen p? arbeidsmarkedet de seneste m?nedene har v?rt mer positiv enn det Regjeringen forventet da Nasjonalbudsjettet ble langt fram. Utsiktene er ogs? bedret; forventet vekst i sysselsettingen er oppjustert og forventet niv? p? arbeidsledigheten er nedjustert. Det ansl?s n? en arbeidsledighet i 2011 p? om lag 3 1/4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 1/4 prosentpoeng lavere enn anslaget i Nasjonalbudsjettet 2011. Anslaget p? veksten i antall sysselsatte personer i 2011 er oppjustert med et halvt prosentpoeng til 1,1 prosent.
Revidert budsjett 2011 ? Arbeidsdepartementets samleside

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy