Partier

Helse- og omsorgsministeren bes?ker Hordaland

Justis- og politidepartementet har sendt instruks til Utlendingsdirektoratet om oppheving av innreiseforbod for fagl?rde med eit utvisningsvedtak. Bakgrunnen for instruksen er at at innreiseforbodet i somme tilfelle er til hinder for at norske verksomder kan nyttiggjere seg kvalifisert utanlandsk arbeidskraft.
Justis- og politidepartementet opplyste i pressemelding 21. januar 2011 at regjeringa vil sikre at brot p? utlendingslova ikkje er til hinder for at personar som kom til Noreg som asyls?kjarar, kan f? handsama s?knad om opphaldsl?yve som arbeidsinnvandrar, og at det vil bli lagt fram naudsynte regelendringar for ? oppn? dette. Bakgrunnen var at eit utvisningsvedtak med tilh?yrande innreiseforbod i somme tilfelle p? ein urimeleg m?te er til hinder for at norske verksemder kan nyttiggjere seg kvalifisert arbeidskraft.
Arbeidet med dei varsla regelendringane har resultert i at Justisdepartementet har gjeve ein instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI). Instruksen inneber at fagl?rte personar med tilbod om jobb i visse tilfelle kan f? innreiseforbodet oppheva, og dermed ha moglegheit til ? f? opphaldsl?yve som arbeidstakar.
Instruksen gjeld berre personar som kom til Noreg som asyls?kjar, er utvist og p?lagt innreiseforbod p? grunn av brot p? utlendingslova. Justisdepartementet vil sj? n?rmare p? og gjere ei utgreiing om mogleg karantenetid n?r personar med ein slik bakgrunn s?kjer opphaldsl?yve som fagl?rt.

Pressemeldinga 21.01.11:
Regjeringen f?rer en konsekvent, rettferdig og rettssikker flyktning- og asylpolitikk. Den politikken ligger fast.
Asylinstituttet inneb?rer at vi skal hjelpe de som trenger beskyttelse. B?de utlendingsforvaltningen og domstolene har avsl?tt Maria Amelies asyls?knad. Konsekvensen av disse avslagene er at hun m? reise til Russland, som er opprinnelseslandet.
Sp?rsm?let om arbeidsinnvandring er noe helt annet. Arbeidsinnvandring m? man s?ke fra hjemlandet og alle s?knader m? behandles p? ordin?r m?te.
Regjeringen har hele tiden v?rt klar p? at om det i denne konkrete saken eller andre saker avdekkes at vi har et regelverk som ikke er hensiktsmessig i forhold til arbeidsinnvandring, er det helt naturlig ? se p? n?dvendige endringer i regelverket for ? unng? dette.
Regjeringen vil derfor sikre at brudd p? utlendingsloven etter en forutg?ende asylsak ikke m? v?re til hinder for adgangen til ? f? behandlet s?knad om arbeidstillatelse, og vil legge frem n?dvendige regel-endringer for ? oppn? dette.
0000

Similar Posts