Diplomati

Historisk v?penavtale i FN

02-04-2013 15:43 FN-sambandet FNs generalforsamling vedtar i dag ? regulere handel med konvensjonelle v?pen. Stater vil ikke lenger kunne selge v?pen dersom det er fare for at de vil bli brukt i forbindelse med brudd p? menneskerettighetene eller humanit?rretten.

FNs generalforsamling vedtar i dag ? regulere handel med konvensjonelle v?pen. Stater vil ikke lenger kunne selge v?pen dersom det er fare for at de vil bli brukt i forbindelse med brudd p? menneskerettighetene eller humanit?rretten.
F?lg med p? FNs web-TV kl 16, norsk tid.

– Dette er et historisk ?yeblikk i FN. Endelig har det store flertall av FNs medlemsland blitt enige om en avtale som kan hindre at v?pen eksporteres til land som vil bruke dem i strid med deres internasjonale forpliktelser, sier Rune Arctander, assisterende generalsekret?r i FN-sambandet.
FN har p? gjentatte fors?k ikke lykkes i ? forhandle fram en juridisk bindende avtale som regulerer internasjonal handel med konvensjonelle v?pen. Siste fors?k p? ? oppn? konsensus br?t sammen forrige uke etter to uker med intense forhandlinger.
Arbeidet med forhandlingene er likevel ikke forgjeves da avtalen det ikke lykkes ? f? konsensus om n? vedtas av et ventelig stort flertall i FNs generalforsamling.
Avtalen sier blant annet at v?pensalg skal forbys dersom det bryter med v?penembargo som er vedtatt av FNs sikkerhetsr?d.
– At det var Iran, Nord-Korea og Syria som torpederte forhandlingene i forrige uke, er ikke overraskende. De samme tre landene er ogs? under v?penembargoregimer fra FN, fortsetter Arctander.

– Som i alle forhandlinger, er ikke dette et perfekt dokument uten smutthull. Det vil derfor v?re viktig at partene benytter muligheten til ? styrke avtalen ytterligere, n?r det ?pnes for det, avslutter Rune Arctander.

Om avtalen som vedtas i dag:
Avtalen vurderes av FN-sambandet som langt fra perfekt og har svakheter knyttet til hvilke v?pen som omfattes og kriterier for eksportnekt.
Avtalen dekker kun de sju hovedgruppene av st?rre konvensjonelle v?pen, samt h?ndv?pen. Nyere v?penteknologi og milit?r ammunisjon som h?ndgranater faller utenfor. Dessuten er ammunisjon, v?pendeler og v?penkomponenter underlagt svakere bestemmelser enn de store v?pnene.
Det er ingen absolutte forbud mot eksport til stater som undergraver fred og sikkerhet eller bryter menneskerettigheter og humanit?rrett, kun et krav om ? om statene selv skal vurdere risikoen for dette f?r en eventuell overf?ring. Dette skaper en usikkerhet i avtalen knyttet til staters selektive tolking av risiko for uansvarlig v?penbruk.
Selv om avtalen har forbedringspotensiale er den et viktig skritt videre for ? regulere v?penhandel. Det er positivt at det ?pnes opp for at avtalen kan endres etter seks ?r. Da vil det ikke kreve konsensus, men avgj?res ved avstemming. Det vil da v?re essensielt at partene benytter den anledningen til ? styrke avtalen ytterligere.
Hva er konvensjonelle v?pen?
En betegnelse p? alle v?pen som faller utenfor kategoriene kjernefysiske, biologiske og kjemiske v?pen. Inkludere alt fra krigsskip og jagerfly, til h?ndv?pen og ammunisjon.
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.512300

A to już wiesz?  Vi ?nsker IKEA velkommen, men ikke i matfatet

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy