Partier

H?ringssvar ? forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

– ? ivareta kravene til universell utforming er viktig for at alle reisende skal ha nytte av kollektivtilbudet. Det statlige tilskuddet p? 3,06 millioner kroner skal bidra til ? gj?re reisekvaliteten bedre for mange av busspassasjerene i Nordland.
Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at Samferdselsdepartementet har gitt Nordland fylkeskommune tilsagn om 3,06 millioner kroner fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikken i 2011.

Dr?yt 2,4 millioner kroner er satt av til ? oppgradere gateterminalen i Bod?, slik at den oppfyller kravene til universell utforming. Til samme form?l skal en holdeplass i Sortland sentrum oppgraderes for 500 000 kroner. Til ? utarbeide en reguleringsplan for Fauske skysstasjon og knutepunkt i Fauske sentrum er det satt av 150 000 kroner. Reguleringsplanen skal sikre at kravene til universell utforming ivaretas.
Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportl?sninger i s? stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Form?let med tilskuddsordningen er ? bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle akt?rer i arbeidet med ? bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som st?tter opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gj?r for bedre tilgjengelighet for alle reisende – i hele reisekjeden.
Det kreves en lokal egenandel p? minst 25 prosent. Vegdirektoratet administrerer ordningen. 42 millioner kroner er satt av til ordningen i 2011.
For mer informasjon ? ta kontakt via:
? Samferdselsdepartementets pressevakt, tlf: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy