Politikk

H?yre og FrP b?r f?lge opp sin egen rovdyrpolitikk

B?de H?yre og Fremskrittspartiet har i opposisjon v?rt sv?rt kritiske til den rovdyrvennlige politikken Stoltenberg-regjeringen har f?rt p? bekostning av beiten?ringene og lokalbefolkning.
Partiene har etterlyst mer effektive uttak av rovdyr i beiteomr?dene og mer bruk av lokalt skj?nn og lokal ut?velse av myndighet. Dette er nedfelt i partienes programmer og argumentasjonen ble aktivt brukt i valgkampen.
Det er derfor sv?rt skuffende at Regjeringserkl?ringen kun nevner rovdyrforvaltning med en eneste setning:
?Regjeringen vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene i henhold til rovviltforliket, og s?ke ? redusere konfliktniv?et?.
– Dette sier ingenting annet enn at Solbergregjeringen vil videref?re dagens rovviltpolitikk sier Einar Frogner, styremedlem og talsperson for rovvilt i Norges Bondelag.
– Beiteretten er en av v?re viktigste grunneierretter og er i dag truet og til dels fjernet som en konsekvens av den kraftige veksten i rovdyrbestandene, sier Frogner.
– Utmarksbeite bidrar til betydelig verdiskaping ved at husdyra spiser gras og urter som ellers m?tte bli produsert p? dyrkede arealer. Det gj?r at norske b?nder kan produsere flere sauer og storfe enn de ellers ville gjort og til en kvalitet som er k?res til verdensklasse av norske og utenlandske kokker. Frittg?ende beiting i utmark hvor dyrene selv velger hvilke planter de vil spise setter sin smak p? kj?ttet. I tillegg gir det et fantastisk flott beitelandskap med stort biologisk mangfold, understreker han.
Norges Bondelag forutsetter at Solberg-regjeringen vil redusere konflikten mellom rovdyr og beitedyr gjennom ?kt uttak av skadegj?rende rovdyr.
Den nye regjeringen b?r jobbe for at rovdyrmyndighetene gjenoppbygger tilliten til lokalbefolkningen, beitebrukere, grunneiere og jegere.
– Vi forventer at regjeringen viser at de vil styrke bruken av utmarksbeite, sier Einar Frogner.
Med dagens politikk har det vist seg vanskelig ? ta ut skadegj?reren. Innen en eventuell fellingstillatelse er gitt, har den gjerne forflyttet seg til et annet omr?de.
– Det betyr at rovviltnemndene m? f? delegert ansvaret for ekstraordin?re uttak av rovvilt f?r beitesesongen starter, og f? mulighet til ? gi st?ende skadefellingstillatelse gjennom hele beitesesongen.
Einar Frogner viser ogs? til at Norges Bondelag sammen med andre organisasjoner p? grunneier- og utmarkssiden har hatt m?te med Milj?verndepartementet om ? forenkle regelverket for lisensjakt p? store rovdyr.
– Vi forventer at regjeringen Solberg og ny Klima- og milj?vernminister f?lger opp dette arbeidet, avslutter Einar Frogner.
Kontaktperson:
Finn Erlend ?deg?rd
Seniorr?dgiver, N?ringspolitisk avdeling i Norges Bondelag
92858495
[email protected]

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Pride House   #Pride Park   #Stein Runar