Kulturpolitikk

HumAk samlet inn en halv million

Gjennom b?sseinnsamling, konserter, kjendisauksjoner, bokmarked og advokatstafett klarte jusstudentene i Oslo ? samle inn rundt en halv million kroner til Plans prosjekter i Burkina Faso.

– Vi er kjempeforn?yde med resultatet. Selv om det ble litt mindre enn i 2010 s? har vi faktisk samlet inn nesten en halv million kroner. Vi har stor tro p? at v?r innsats kan bidra til ? gj?re en forskjell for barna i Burkina Faso, sier Silje Anine Green, aksjonsleder for HumAk.

Jusstudentene arrangerer HumAk annethvert ?r.
Plan imponert over innsatsen
– Jusstudentene har vist et enormt engasjement, og gjort en kjempeinnsats. Med en halv million kroner ekstra f?r Plan gjennomf?rt viktige prosjekter som forhindrer vold mot barn i Burkina Faso, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge. 90 prosent av barna i Burkina Faso sier de er utsatt for vold i hjemmet (Plan 2011). Én av fire jenter blir omsk?ret og halvparten av jentene sier de er voldtatt (Plan 2011).
– ? stanse vold mot barn er n?dvendig for ? oppn? utvikling. Men uten sosial forst?else og aksept for at det er viktig ? beskytte barn mot vold, er det ikke mulig ? innf?re en lovreform som kriminaliserer vold mot barn. N? tror vi at jusstudentenes innsats vil bidra til ? gi mange barn et bedre liv, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.

Dette vil de innsamlede pengene g? til:
En informasjonskampanje om negative konsekvenser av vold mot barn
Kampanjearbeid for forbud mot fysisk avstraffelse
Nye rapporteringssystemer ved vold mot barn
Kursing av og samarbeid med organisasjoner som kjemper mot vold mot barn
Oppl?ring av barnevernsakt?rer som politi, l?rere, sosialarbeidere og helsearbeidere
Kampanjearbeid i lokalsamfunn om deres rolle i ? beskytte barn mot vold
En h?ndbok i positiv disiplin for familie, skole, institusjoner og arbeidsplasser
Oppl?ring av l?rere i positiv disiplin uten fysisk avstraffelse
En workshop for land i Vest- Afrika om hvordan ? oppn? forbud mot fysisk avstraffelse
Bist? i utvikling av nytt lovverk, ny politikk og nye modeller som reduserer vold mot barn
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy