Partier

Hurtigbehandling og intensivert returarbeid

Justisdepartementet har instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om ? prioritere behandlingen av asylsakene til personer som tidligere ville blitt returnert til Hellas etter Dublin-forordningen. Politiets utlendingsenhet (PU) skal instrueres om ? intensivere retur til hjemlandet etter endelig avslag.
Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) har anmodet om stans i retur av asyls?kere til Hellas i medhold av Dublin-forordningen. P? bakgrunn av domstolens anmodning stanset UNE slike returer mandag 12. oktober.
Justisdepartementet har n? instruert UDI om inntil videre ? realitetsbehandle saker der Hellas er ansvarlig Dublin-land. Direktoratet skal prioritere de sakene hvor det erfaringsmessig er h?y avslagsprosent. De aktuelle sakene skal ogs? prioriteres av Utlendingsnemnda (UNE). PU skal intensivere arbeidet med retur til hjemlandet for de som f?r endelig avslag.
– De som ikke tilfredsstiller kravene for opphold skal returnere raskt til hjemlandet. Regjeringen jobber fortsatt for en nedgang i antallet asyls?kere uten beskyttelsesbehov. I dette arbeidet er rask saksbehandling og intensivert returarbeid viktig, sier justisminister Knut Storberget.
G1-21/2010 Instruks om realitetsbehandling og prioritering av asylsaker der Hellas er ansvarlig Dublin-land0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy