Diplomati

Husdyrene trenger beskyttelse n?

Situasjonen for beitedyra er s? langt denne beitesesongen kritisk p? grunn av rovviltsituasjonen. Det er allerede konstatert store dyrelidelser og tap. Flere av dyretragediene som b?ndene n? opplever har ogs? blitt kjent for offentligheten gjennom oppslag i mediene.
– Norges Bondelag kan ikke akseptere at tapene fortsetter og krever av det settes inn ekstraordin?re tiltak for hindre tapene, heter det i et brev som ble sendt til departementet i dag.
I Sverige er det registrert rekordmange ynglinger av ulv. Det medf?rer at antallet unge ulver som vandrer vestover og inn i Norge er stort. De unge ulvene angriper i f?rste rekke sau og andre mindre dyr.
– Ulven biter seg fast, river av deler av skinnet og skadebiter langt flere dyr enn den dreper direkte. De dyrevelferdsmessige problemene er sv?rt store. I tillegg medf?rer situasjon store mentale belastninger for bonden, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bj?rke.
Norges Bondelag mener departementet n? m? ta i bruk alle relevante tiltak. Et eksempel kan v?re ? gi dispensasjoner for bruk av hund ved uttak av rovvilt.
– Det m? tilf?res tilstrekkelig med midler for ? gjennomf?re n?dvendige uttak. Rovviltforliket m? f?lges opp ved at rovvilt som representerer et ?skadepotensial? i prioriterte beiteomr?der tas ut. I rovviltomr?dene m? den todelte m?lsettingen om at det skal legges til rette for
b?de beitedyr og rovvilt etterleves, sier Bj?rke som forventer en snarlig tilbakemelding fra departementet.
Kontaktperson:
Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke. 90 15 06 24

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy