Politikk

Hvem skal eie matjorda?

Det blir ikke mer mat av ? gi kapitalkreftene fri tilgang til oppkj?p av matjorda.
De nye regjeringspartiene stadfester i sitt program at norsk landbruk skal ha kostnadseffektiv matproduksjon som hovedform?l. Bondelaget er positive til at regjeringen vil ha en h?yest mulig selvforsyning av mat.
Norge trenger et sterkt jordvern
I dag utgj?r matjord kun 3 prosent av det norske landarealet og mye av matjorda ligger rundt raskt voksende tettbygde str?k. ?rlig bygges det ned ca. 10 000 dekar med matjord i Norge, noe som tilsvarer 1550 fotballbaner. I regjeringserkl?ringen skriver FrP og H?yre at de ?nsker ? ?ta vare p? god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov?.
– Landbruk er en biologisk produksjon. Skal den enkelte bonde produsere mer mat, er vi avhengig av et sterkt jordvern og driveplikt. Regjeringserkl?ringen er altfor svak p? disse punktene, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.
Pengepungen vinner
G?rder i vakre naturomgivelser og matjord er ofte under press fra andre akt?rer som ?nsker ? bruke arealene til andre form?l, for eksempel til fritidsboliger eller for ? f? jaktrettigheter. Spesielt gjelder det i sentrale omr?der av Norge. Flatmark med god tilgang til transportnettet er veldig attraktiv for de som ?nsker ? bygge boliger, butikker og andre n?ringsbygg.
– Eiendomsmeglere er tydelige p? at prisen p? landbrukseiendommer, s?rlig i sentrale str?k, vil stige kraftig dersom de nye regjeringspartienes forslag om ? oppheve konsesjonsloven, boplikten, delingsforbud og priskontroll blir gjennomf?rt. Allerede n? oppfordres det til eiendomsspekulering i finansmediene, sier Skallerud.
– Konsekvensen er at de som ?nsker ? produsere mat, taper i konkurransen om arealene, sier hun.
Sl?r inn ?pne d?rer
Som bakgrunn for disse endringene nevner H?yre og FrP at leiejordsandelen i norsk jordbruk er h?y. For ? komme dette i m?te har dagens regjering allerede vedtatt en oppmykning av delingsforbudet og innskrenkninger av odelsretten. Endringene i jordloven slo inn fra 1. juli i ?r og i odelsloven sl?r de inn 1. januar 2014. Norges Bondelag har st?ttet disse endringene.
N? blir det ogs? lettere ? skille ut eiendom til boliger i bygder hvor fraflytting er et problem.
– Her er det ikke behov for ? sl? inn ?pne d?rer. Dersom konsesjonsloven, boplikten, driveplikt og prisreguleringene oppheves og jordvernet svekkes ytterligere, vil det resultere i at pengesterke selskaper og privatpersoner uten ambisjoner om ? produsere mat, kan kj?pe opp landbrukseiendommer i konkurranse med den aktive matprodusenten. Dette vil svekke norsk matproduksjon og ?ke leiejordsandelen, avslutter Skallerud.
Kontaktpersoner:
Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag
Mobil: 924 57 780
e-post: [email protected]
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef
Telefon: 22 05 45 28
e-post: [email protected]
www.bondelaget.no
Fakta om jordvern:Jordvern er beskyttelse av dyrket og dyrkbar jord, alts? matjord.
Matjord utgj?r 3 prosent av det norske landarealet. Ytterligere 2 prosent kan dyrkes opp, men egner seg ikke til korn. Matjord er til alle praktiske form?l en ikke-fornybar ressurs, siden det tar tusenvis av ?r f?r ny jord dannes. ?rlig bygges det ned ca. 10 000 dekar med matjord i Norge, noe som tilsvarer 1550 fotballbaner. God matjord ligger ofte ved tette bebyggelser hvor presset er st?rst til ? omregulere dem til industri og n?ringsbygg, boliger, hoteller og veier, siden det er billigere enn ? finne andre n?rliggende steder. I dag sikrer Jordlovens §9 at dyrkbar jord ikke skal gj?res uegnet til fremtidig jordbruksproduksjon.
Fakta om jorddeling:
Jordlovens §12 hindrer at en jordbrukseiendom kan stykkes opp og selges som tomter til boliger og andre form?l uten godkjenning fra staten. Etter en endring i ?r kan noe jord fradeles, dersom det ikke g?r ut over jordbruksproduksjonen eller dersom det er viktig for bosettingen i omr?det.
Bo- og driveplikt og prisregulering:
Boplikt og driveplikten s?rger for at dyrket mark blir drevet slik at den ikke forfaller og blir lagt brakk. Bo- og driveplikten er forankret i jordloven, konsesjonsloven og odelsloven. Jordlovens §8 krever at jordbruksareal skal drives, leies ut til noen som kan drive det, eller at eieren planter skog p? omr?det. Konsesjonslovens §5 s?rger for at den som erverver st?rre jord- og skogbrukseiendommer, m? bo p? stedet i minst fem ?r. Konsesjonslovens §9 er ment ? sikre en forsvarlig prisutvikling p? landbrukseiendommer. Etter odelslovens kapittel 7 er det 5 ?rs bo- og driveplikt ved overtagelse av eiendom p? odel, og 10 ?rs bo- og driveplikt ved overtagelse etter reglene om odelsl?sning.
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

3000

Similar Posts