Internasjonalt

Investerer p? J?rstadmoen

Regjeringa foresl?r ei ny lov om n?ringsberedskap for Stortinget. Ho skal sikre tilgongen til varer og tenester ved kriser, og bygger p? eit n?rt samarbeid mellom myndigheitene og n?ringslivet.
Den nye lova kjem i staden for forsyningslova av 1956. Ho var ein av berebjelkane for det sivile beredskapsarbeidet under den kalde krigen.

– No har n?rings- og samfunnsutviklinga f?rt til at det er naudsynt med nye l?ysingar for ? v?re f?rebudd p? moglege kriser med f?lgjer for tilgongen til varer og tenester. Lova legg til rette for ein beredskap som er meir tilpassa v?r tid, seier n?rings- og handelsminister Trond Giske.
Den nye lova
– legg klarare vekt p? samarbeid med n?ringslivet
– nyttar den eksisterande organiseringa og infrastrukturen
– kan nyttast i eit breitt spekter av kriser
– omfattar b?de beredskapsf?rebuingar og gjennomf?ring av tiltak
– opnar i stor grad for ein verkemiddelbruk tilpasset situasjonen
– Vi har god erfaring med b?de frivillig og lovfastsett samarbeid med n?ringslivet under kriser. Seinast under pandemif?rebuingane i fjor hadde vi eit tett samarbeid med mellom andre matvaredistribut?rane. Den nye lova vil gjere rammevilk?ra for n?ringsdrivande meir oversiktlege i slike situasjonar, seier Giske.

0000

Similar Posts