Internasjonalt

Invitasjon til ? delta i “Saman om ein betre kommune”

Forsvarsministeren er glad for at et nytt dekorasjonsr?d som skal gi Forsvarsdepartementet r?d og anbefalinger i dekorasjonssaker n? er p? plass. R?det skal vurdere dekorasjonssaker i et helhetlig perspektiv ? forsvarspolitisk, historisk og folkerettslig. R?det ble opprettet 31. mars 2011.
– R?det skal gj?re et meget viktig arbeid med ? sikre v?re veteraner den anerkjennelse de fortjener, sier forsvarsminister Grete Faremo. – Medlemmene er alle h?ndplukket etter en grundig prosess, og til sammen bidrar de inn med ulik kompetanse og erfaring som vil sikre oss r?d p? sp?rsm?l som kan v?re utfordrende. De har bred kompetanse innenfor menneskerettigheter og krigens folkerett, relevant historisk og milit?rfaglig innsikt, samt ? ikke minst ? forsvarspolitisk skj?nn.
Erstatter Krigsdekorasjonsr?det
I arbeidet med anerkjennelse av veteraner, besluttet regjeringen ? etablere et nytt dekorasjonssystem i Forsvaret. Dette omfatter rutiner for r?dsbehandling, rangering av medaljer, gjeninnf?ring av enkelte krigsdekorasjoner og en systematisk gjennomgang av aktuelle hendelser som er gjenstand for dekorering fra andre verdenskrig og etterkrigstidens utenlandsoperasjoner. Forsvarsdepartementets dekorasjonsr?d erstatter Krigsdekorasjonsr?det av 1991, som ble nedlagt i henhold til vedtak i statsr?d 10. desember 2010. Forsvarsdepartementets dekorasjonsr?d er frittst?ende i forhold til Forsvarets ?vrige r?dsbehandling av dekorasjonssp?rsm?l, men skal ikke overpr?ve den milit?rfaglige vurdering som er gjort av Forsvarssjefen. Les mer her.
Mer gjenst?r
-Vi har gjort et stort l?ft p? veteranomr?det, og r?det som n? er opprettet og operativt, vil bidra videre. Men det gjenst?r fortsatt en god del. Regjeringen vil legge frem handlingsplanen ?I tjeneste for Norge? 2. mai 2011. 8. mai blir ogs? en egen nasjonal veterandag, og innf?res i ?r med markeringer rundt om i landet, blant annet med storstilt markering i Oslo p? Akershus festning, sier Faremo.
R?dets sammensetning
Forsvarsdepartementets dekorasjonsr?d best?r av totalt fem medlemmer og ledes av Gro Nystuen. Medlemmene oppnevnes for tre til fem ?r med mulighet til reoppnevning for fem nye ?r. Ungdomsrepresentanten velges for en periode p? to ?r med mulighet for reoppnevning for to nye ?r.
Om r?dsmedlemmene:
Gro Nystuen (f. 1957) er dr. juris med folkerett som sitt spesialomr?de. Hun er seniorpartner ved International Law and Policy Institute (ILPI). Nystuen har kompetanse innen alminnelig folkerett, internasjonal humanit?r rett/krigens folkerett og menneskerettigheter. Nystuen har 12 ?rs erfaring fra utenrikstjenesten, bl.a. fra UDs rettsavdeling og FN-delegasjonen i Gen?ve. Hun har ogs? i flere ?r tjenestegjort som juridisk r?dgiver for Thorvald Stoltenberg og Carl Bildt under fredsprosessen i det tidligere Jugoslavia. Nystuen ledet Petroleumsfondets folkerettsr?d til dette ble lagt ned i november 2004, og hun er leder for Etikkr?det til Statens Pensjonsfond Utland siden opprettelsen i 2004. Nystuen er 1. amanuensis ved Universitetet i Oslo og ved Forsvarets H?gskole.
Jonni Helge Solsvik (f. 1952) er politiker (H). Solsvik er utdannet fra Befalsskolen for infanteriet og Politih?gskolen, og har v?rt lensmann i And?y. Solsvik ble valgt til ordf?rer i And?y i 1999, og gjenvalgt i 2003 og 2007. Han har tidligere ogs? v?rt varaordf?rer. Han er leder i Vester?len regionr?d, samt medlem av Nordland olje- og gassutvalg, H?yres kommunalutvalg, H?yres sj?matutvalg, Forsvarspolitisk utvalg (FPU), og landsstyremedlem for H?yre i KS. Han er medlem av H?yres sentralstyre og har v?rt medlem av H?yres programkomité for stortingsvalget 2005. Solsvik er H?yres 1. vararepresentant fra Nordland i stortingsperioden 2009-2013. Han er ogs? varamedlem i Ombudsmannsnemnda for Forsvaret.
Aurora Wulvik (f. 1989) Fra ?rland. Grenader og landstillitsvalgt i Vernepliktsr?det siden 2009. Sanitetsutdannet. Hun var tidligere vararepresentant for SV i to komiteer i ?rland kommune. Hun slutter i Forsvaret til sommeren. Wulvik skal studere fra sommeren 2011.
B?rre Rikardsen (f.1967 i Bod?) Oberstl?ytnant i H?ren. Infanterist. Tjenestegj?r ved Avdeling for sikkerhetspolitikk i Forsvarsdepartementet med internasjonale operasjoner som fagfelt . Han var operasjonsoffiser i RC North, Afghanistan i 2008. Rikardsen har gjennomf?rt stabsskole i Nederland.
Kjetil Skogrand (f. 1967) har bakgrunn som historiker og forsker. Han var statssekret?r i Utenriksdepartementet under Stoltenberg-regjeringen 2005-2006. Han er Master of Arts, University of Sussex 1992, cand.philol., Universitetet i Oslo 1994 og dr. philos., Universitetet i Oslo 2005 p? en avhandling som er utgitt som bind 4 av norsk forsvarshistorie og omhandler perioden 1940 til 1970. Skogrand var forskningsstipendiat ved NUPI 1994-1995, amanuensis ved Historisk institutt, UiO 1995-1997, forsker ved IFS 1997-2008 og prosjektleder i Justisdepartementet 2008-2009. Han er n? spesialr?dgiver i Forsvarsdepartementet ved Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging.
Se ogs?:
Krigskorset gjeninnf?res
Krigskorset med sverd tildeles Eirik Johan Kristoffersen og J?rg Lian0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy