Internasjonalt

Invitasjon til media: Presentasjon av E-tjenestens ugraderte vurdering ? Fokus 2011

F?r sommeren f?r om lag 300 kommuner 407 millioner kroner til rusarbeid. ? Satsingen p? kommunalt rusarbeid skal bidra til ? styrke tilbudet til mennesker med rusmiddelproblemer, enten det dreier seg om oppf?lging etter spesialisert behandling eller ved l?slatelse fra fengsel, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Regjeringen ?ker satsingen p? kommunalt rusarbeid med 70 millioner kroner fra 2010. N? deles totalt 407 millioner kroner ut til rundt 300 kommuner. Satsingen er en del av regjeringens opptrappingsplan p? rusfeltet, med en total satsing p? over 1 milliard kroner.
? Tilskuddet skal bidra til ? ?ke behandlingskapasiteten. I tillegg m? dette ses i sammenheng med tiltak for ? styrke kompetansen og kvaliteten i behandlingen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen, og fortsetter:
? Det er sv?rt gledelig at 50 nye kommuner omfattes av ordningen i 2011 sammenlignet med 2010. Kommunene mottar tilskudd som blant annet skal styrke tidlig innsats overfor unge i risiko.
Tilskudd til det kommunale rusarbeidet bidrar og til oppf?lging av brukere etter behandling i spesialisthelsetjenesten, booppf?lgingstjenester, aktivitets- og arbeidstiltak, tiltak for fritid med bistand, lavterskel helsetiltak, tannhelsetjeneste og helsestasjonstiltak.
Tiltakene st?tter opp om samhandlingsreformens grep for ? styrke forebygging og helhetlige og sammenhengende tjenester for pasientene.
N?rmere informasjon om tilskuddsordningen finnes p? Helsedirektoratets hjemmesider, www.helsedirektoratet.no.
For informasjon om fordelingen av tilskudd til de enkelte kommuner, se Fylkesmannen i det aktuelle fylke, www.fylkesmannen.no. 0000

Similar Posts