Internasjonalt

Israel b?r overf?re palestinske penger n?

Fra 16. mai 2011 kan sm? aksjeselskaper registrere i Foretaksregisteret at de har valgt bort revisjon av ?rsregnskapet. Rundt 100 000 norske sm?bedrifter f?r mulighet til ? velge bort en fast ?rlig utgift p? anslagsvis 10-15 000 kr. Unntaket fra revisjonsplikten er dermed et viktig forenklingstiltak.
Lovendringen som gj?r det mulig ? velge bort revisjon av ?rsregnskapet for sm? aksje-selskaper tr?dte i kraft 1. mai i ?r, og 16. mai ?pner Foretaksregisteret i Br?nn?ysund for ? registrere fravalget allerede for innev?rende regnskaps?r. Br?nn?ysundregistrene fikk tildelt 6,5 mill kr i revidert nasjonalbudsjett for ? l?se den nye oppgaven.
– Dagens revisjonsplikt er en stor administrativ byrde for mange av de sm? selskapene, sier n?rings- og handelsminister Trond Giske og tilf?yer: – De nye reglene forenkler oppgavepliktene, reduserer kostnadene og er ogs? en harmonisering med internasjonale regler.
Hva inneb?rer de nye reglene?
Norske aksjeselskaper og NUF-er med begrenset ansvar kan velge bort revisjon av ?rsregnskapet n?r:
driftsinntektene er under 5 millioner kroner
balansesummen er under 20 millioner kroner, og
gjennomsnittlig antall ansatte utf?rer 10 ?rsverk eller mindre
Aksjeselskaper som har en eierandel p? 50 prosent eller mer i andre selskaper, er betegnet som konsern i aksjeloven. Disse selskapene vil fortsatt ha revisjonsplikt uavhengig av st?rrelse.
Hvordan besluttes fravalg?
Selskapets generalforsamling gir styret fullmakt til ? beslutte at ?rsregnskapet ikke skal revideres.
Hvordan registreres det at revisjon er valgt fra?
Styrets beslutning m? registreres i Foretaksregisteret via Samordnet registermelding.
Enklest og raskest registrering skjer via Altinn. Elektroniske meldinger har raskere saksbehandlingstid og enklere signeringskrav.
Protokoll fra generalforsamlingen som viser fullmakten og protokoll fra styrem?tet som viser beslutningen, skal legges ved meldingen.
Pressekontakt:
Pressevakten i N?rings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 3030000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy