Internasjonalt

Iveland kommune f?r 1 550 000 kroner fr? bulystsatsinga

Ei rekke prosjekt i heile landet f?r midlar til ? arbeide med bulyst. – Det har vore eit krevjande arbeid ? plukke ut dei beste av heile 182 s?knadar. Eitt av prosjekta som no f?r 1,2 millionar kroner i st?tte ligg i Hamar?y kommune i Nordland.
– Regjeringa vil at alle i Noreg skal ha h?ve til ? bu der dei ?nskjer. Bulystsatsinga inneber midlar til utviklingsprosjekt som skal vere med p? ? skape attraktive lokalsamfunn. Vi er s?rleg ute etter prosjekt som har nasjonal overf?ringsverdi. S?knadsbunken vitnar om at det er eit stort engasjement i heile landet, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
I utveljinga av Bulystprosjekt har Kommunal- og regionaldepartementet s?rleg lagt vekt p? kvalitet, forankring, nytenking og samarbeid. Viktige m?lgrupper er ungdom, kvinner og innvandrarar. Ogs? fylkeskommunane har spelt ei viktig rolle i behandlinga av s?knadar. I Nordland har det vore eit s?rleg sterkt fokus p? temaet integrering av innvandrarar og andre tilflyttarar til dei mange kommunane i fylket.
Hamar?y kommune har engasjert seg p? dette feltet gjennom fleire ?r. Kommunen har profilert seg mellom anna gjennom eit s?rs konstruktivt arbeid med einslege, mindre?rige flyktningar.
– Hamar?y kommune arbeider heilskapleg og offensivt med lokalt utviklingsarbeid. Dette er eit spanande prosjekt som Kommunal- og regionaldepartementet vil f?lgje med p? dei kommande ?ra, seier statsr?d Liv Signe Navarsete.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts