Kulturpolitikk

Julegave til papirl?se

FN vedtok i dag ? gi barn klageadgang dersom Barnekonvensjonen brytes. ? Vi jubler over denne viktige julegaven til verdens barn, men det er skuffende at Norge ikke har villet v?re med p? gaven, uttaler generalsekret?rene i Plan Norge og Redd Barna.
Dagens vedtak i FNs generalforsamling betyr at Barnekonvensjonen, som den siste av de viktige menneskerettighetskonvensjonene, f?r en klagemekanisme som gj?r det mulig ? f?lge opp brudd p? barns rettigheter etter konvensjonen, blant annet barns rett til tilstrekkelig mat og vann, skolegang og beskyttelse mot vold og overgrep.
Det har imidlertid vakt oppsikt at Norge ikke har v?rt aktiv i forhandlingene om ? f? p? plass klagemekanismen og inntok en skeptisk holdning med hensyn til ? forplikte Norge til en slik ordning.
– Det er flaut at Norge ikke har bidratt til denne utviklingen. Men regjeringen kan fortsatt bli med p? denne julegaven til verdens barn gjennom ? v?re blant de f?rste til ? signere den nye tilleggsprotokollen, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Representanter for samtlige opposisjonspartier p? Stortinget krevde tidligere i ?r at regjeringen m?tte st?tte forslaget om innf?ringen av denne klageretten.
– Vi forventer at regjeringspartiene n? f?lger opp, og at forslaget ratifiseres s? snart som mulig. Noe annet vil v?re sv?rt oppsiktsvekkende, sier Tove Wang, generalsekret?r i Redd Barna.
Betydning for millioner av barn
B?de Redd Barna og Plan baserer sitt arbeid p? Barnekonvensjonen, og ser daglig alvorlige konsekvenser av brudd p? barns rettigheter. Organisasjonene har derfor samarbeidet om ? overbevise myndighetene i landene der de arbeider, ogs? her i Norge, om ? st?tte forslaget om ? gi Barnekonvensjonen en klageordning.
– Millioner av barn lever i land som ikke prioriterer barns rett til ? f? mat, g? p? skole eller bli beskyttet. For dem vil en klagemulighet kunne ha stor betydning, sier generalsekret?r i Plan Norge Helen Bj?rn?y.
– Ogs? i Norge er det saker der det er tvil om hvordan Barnekonvensjonen skal tolkes. I slike saker vil en klagemekanisme v?re nyttig ogs? for norske barn, sier generalsekret?r i Redd Barna Tove Wang.
Bakgrunn
Sp?rsm?let om klagerett har blitt diskutert siden Barnekonvensjonen ble vedtatt i 1989. Over 600 menneskerettighetsorganisasjoner st?r bak initiativet som har f?rt til dagens vedtak.
I mars 2010 ga Menneskerettighetsr?det en arbeidsgruppe mandat til ? lage et utkast til en tilleggsprotokoll til Barnekonvensjonen som skulle gi en slik klagerett.
Et f?rste utkast ble diskutert i desember 2010. P? dette m?tet uttrykte Norge ?betenkeligheter?. Norsk skepsis ble signalisert f?r dette m?tet i svar p? sp?rsm?l fra KrF. I svar p? sp?rsm?l fra H?yre i januar utdypet utenriksminister St?re Regjeringens betenkeligheter. Sp?rsm?let ble ogs? tatt opp med St?re i debatt om utenriksministerens redegj?relse 15. februar.
Norge deltok ikke aktivt i forhandlingene da det ble enighet om et utkast til klagemekanisme i februar. Stortingsrepresentanter fra en samlet opposisjon kritiserte dette i et innlegg i Dagbladet 18. april og krevde at Norge st?ttet forslaget.
FNs Menneskerettighetsr?d vedtok et forslag til tilleggsprotokoll om klagerett til Barnekonvensjonen 17. juni i ?r. Etter dagens vedtak i FNs Generalforsamling vil tilleggsprotokollen ?pnes for signering og ratifikasjon av medlemslandene i 2012.
Resolusjonen som ble vedtatt ble fremmet av:
Albania, ?sterrike, Belgia, Bolivia, Bosnia Herzegovina, Brasil, Chile, Costa Rica, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Hellas, Guatemala, Honduras, Ungarn, Irland, Italia, Jordan, Liechtenstein, Luxembourg, Maldivene, Montenegro, Panama, Peru, Portugal, Senegal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Thailand, Makedonia, ?st-Timor, Tyrkia, Ukraina, USA, Uruguay, Bangladesh, Elfenbenskysten, Dominikanske Republikk, Japan, Kasakhstan, Mali, Marokko og Polen.
Norge har v?rt passive i hele forhandlingsprosessen. Siden Norge vanligvis st?r i fremste rekke i saker som gjelder barns rettigheter, har dette vakt oppsikt internasjonalt.
0000

Similar Posts