Partier

Klagesaksutvalgets utredning ferdig

Utvalget som har vurdert organiseringen av klagesaksbehandlingen p? utlendingsfeltet overrakte i dag NOUen Ny klageordning for utlendingssaker til justisminister Knut Storberget. Utvalget, under ledelse av ?ystein M?land, foresl?r blant annet mer bruk av nemnd og muntlig forklaring i asylsaker.

– Jeg takker for utredningen som Klagesaksutvalget n? har ferdigstilt. For Regjeringen er det avgj?rende at den enkelte utlending f?r en korrekt, rettferdig og effektiv behandling av sin sak. Samtidig m? klagebehandlingen ha tillit b?de blant klagerne og i samfunnet for ?vrig. Regjeringen vil, med bakgrunn i utvalgets utredning, vurdere hvordan klagesaksbehandlingen best b?r organiseres. Jeg vil derfor sende utredningen ut p? en bred, offentlig h?ring, sier justisminister Knut Storberget.
Utvalget foresl?r at Utlendingsnemnda blir til Klageinstansen for utlendingssaker med to klart adskilte avdelinger: Flyktningnemnda og Utlendingsklage. Flyktningnemnda skal behandle alle asylsaker der klager har f?tt lov til ? bli i Norge mens klagen behandles. Alle andre saker skal behandles i Utlendingsklage, etter den ordin?re ordningen for behandlingen av klager i norsk forvaltning.
– Det er s?rlig viktig at saker som gjelder retten til beskyttelse blir gjenstand for ekstra grundig klagebehandling. Feilaktige vedtak kan f? sv?rt alvorlige konsekvenser for asyls?keren, og disse sakene inneb?rer ogs? krevende bevisvurderinger. Utvalget foresl?r derfor at klagere som ikke blir trodd alltid skal f? mulighet til ? forklare seg muntlig direkte for Flytningnemnda, sier utvalgsleder ?ystein M?land.
Utvalgets egen pressemelding:

Et utvalg som skal vurdere organiseringen av klagesaksbehandlingen p? utlendingsfeltet ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. juni 2009. Utvalget overleverer i dag NOU 2010: 12 Ny klageordning for utlendingssaker til justisminister Knut Storberget. Utvalget har v?rt ledet av ?ystein M?land.
Utvalget foresl?r at Utlendingsnemnda blir til Klageinstansen for utlendingssaker med to klart adskilte avdelinger: Flyktningnemnda og Utlendingsklage. Flyktningnemnda skal behandle alle asylsaker der klager har f?tt lov til ? bli i Norge mens klagen behandles. Alle andre saker skal behandles i Utlendingsklage, etter den ordin?re ordningen for behandlingen av klager i norsk forvaltning.
I Flyktningnemnda skal et vesentlig st?rre antall asylsaker behandles i nemnd med klager til stede. Klager skal alltid ha rett til ? m?te n?r klagers egen historie ikke legges til grunn. I hver nemnd skal det fortsatt v?re to lekmedlemmer i tillegg til en ansatt nemndleder.
Lekmedlemmene skal gis en tydeligere rolle i behandlingen av asylsakene. De skal ha bedre tid til forberedelse f?r hvert nemndm?te, og de skal v?re med p? utformingen av hele vedtaket, b?de konklusjon og begrunnelse.
Utlendingsklage skal behandle alle klagesaker som ikke behandles i Flyktningnemnda. Dette er saker om visum, opphold i forbindelse med studier og arbeid, familieinnvandring, utvisning og statsborgerskap, og saker om reisebevis og utlendingspass. Utlendingsklage skal ogs? behandle ?penbart grunnl?se asyls?knader og klager p? at Utlendingsdirektoratet ikke vil realitetsbehandle asyls?knaden.
Forslagene skal gi mer m?lrettet og effektiv ressursbruk. De fleste typer vedtak gis den samme rettssikkerheten og legitimiteten som ordin?re klagevedtak etter forvaltningsloven. Dette gir mindre ressursbruk og kortere saksbehandlingstid. Ressursene brukes i stedet p? styrket nemndbehandling med muntlig forklaring i asylsakene. Hensynet til klagers rettssikkerhet og klageinstansens legitimitet st?r i en s?rstilling n?r klageinstansen vurderer om utlendingen skal gis rett til beskyttelse.
Klageinstansen skal ikke lenger behandle omgj?ringsbegj?ringer, det vil si krav om ny behandling av saker som er endelig avgjort av klageinstansen. Alle krav om ny behandling skal heretter behandles av Utlendingsdirektoratet. Ny behandling skal bare tillates n?r nye opplysninger og bevis gj?r det mest sannsynlig at vedtaket vil bli endret. Utvalgets flertall foresl?r at utlendinger som vil ha ny behandling av saken sin, m? ha kjent oppholdssted.
I samsvar med sin delutredning av 26. mars 2010, foresl?r utvalget ? utvide departementets instruksjonsmyndighet over klageinstansen. Departementet skal ha myndighet til ? gi generelle instrukser i alle saker som ikke gjelder retten til beskyttelse (asyl).
Utvalget foresl?r ogs? ? oppheve ordningen med stornemnd.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy