Diplomati

Klar tale fra H?yre og FrPs kandidater: Vil ikke satse p? norsk mat

En ny unders?kelse fra Agri Analyse viser at norsk matproduksjon vil g? en sv?rt usikker og uforutsigbar hverdag i m?te dersom Norge f?r en bl?bl? regjering etter 9. september.

P? oppdrag fra Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke har Agri Analyse intervjuet 500 av partienes topp-ti kandidater til stortingsvalget om en rekke landbrukspolitiske sp?rsm?l. Mens partiprogrammene og debattene inneholder mange runde formuleringer for ? favne om flest mulig velgere, gir denne unders?kelsen et ?rlig svar p? hva politikerne kommer til ? jobbe for de neste fire ?rene.
– Av unders?kelsen kan vi se at H?yre og Fremskrittspartiets politikk vil f?re til en vesentlig svekking av rammebetingelsene for norsk matproduksjon. Mange b?nder g?r en usikker og uforutsigbar hverdag i m?te dersom denne politikken blir gjennomf?rt, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.

– Avgangen av g?rdsbruk vil akselerere vesentlig. Mange vil nok finne det ul?nnsomt ? drive videre, noe som igjen vil true kulturlandskapet i store deler av landet, og gj?re det sv?rt vanskelig ? opprettholde matproduksjonen p? dagens niv?, sier han.
Usikkerhet for landets nest st?rste industrigren

R?varene fra 45.000 norske b?nder gir i dag grunnlag for nesten like mange arbeidsplasser i n?ringsmiddelindustrien over hele landet. Svekkes rammevilk?rene for ? drive landbruk, svekkes dermed ogs? grunnlaget for 90.000 arbeidsplasser.
– Unders?kelsen viser at det er stor usikkerhet til hva landets nest st?rste industrigren kan forvente seg av en borgerlig regjering. S? langt er det bare Kristelig folkeparti som viser en offensiv og forpliktende vilje til ? satse p? matindustrien. F?r valget forventer vi at s?rlig H?yre avklarer hvordan de ?nsker ? tilrettelegge for at matindustrien fortsetter ? investere i l?nnsomme arbeidsplasser, sier Eirik Nedrelid, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Landbrukssamvirke.
– Matindustrien er avhengig av forutsigbare rammebetingelser for ? kunne investere i norske industriarbeidsplasser. N? opplever vi at det skapes usikkerhet om tilgangen p? r?varer fra landbruket og uklarhet om norsk importvern. Vi etterlyser visjoner for norsk landbruk og matindustri fra borgerlig side, sier han.
Partiene deler seg

P? bakgrunn av svarene fra kandidatene kan partiene plasseres i to hovedgrupper. Den ene gruppen, som best?r av dagens regjeringspartier og KrF, er i all hovedsak interessert i ? utvikle landbruket videre med utgangspunkt i dagens landbrukspolitikk. Den andre gruppen, H?yre og FrP, vil arbeide for en totalforandring av det norske landbruk. Venstre befinner seg i en mellomposisjon, men tenderer til ? v?re enige med H?yre og FrP i et flertall av sakene.

Basert p? svarene fra flertallet av stortingskandidatene til H?yre, FrP og delvis Venstre er dette den ?egentlige bl? landbrukspolitikken?: (Sidehenvisninger til vedlagt rapport)

Kun sju av ti kandidater i H?yre ?nsker ? beholde et norsk jordbruk av samme omfang som i dag. Et flertall av kandidatene i FrP er motstandere av dette (s. 9).
Det b?r satses p? mye st?rre g?rdsbruk i deler av Norge fremfor dagens m?l om sm? og mellomstore bruk over hele landet (s. 12).
Et mindretall av kandidatene er enige i at b?ndene b?r sikres en inntektsutvikling og sosiale vilk?r slik at de kan ta igjen etterslepet til andre grupper (s. 15).
Dagens forhandlinger mellom stat og n?ring om rammebetingelsene i jordbruket (jordbruksforhandlingene) er ikke hensiktsmessige (s. 18).
De statlige overf?ringene til landbruket m? reduseres (s. 19).
Den norske matproduksjonen b?r dereguleres (s. 22).
? trygge matforsyningen i en verden med befolkningsvekst og s?rbarhet for klimaendringer er ikke et godt argument for ? ?ke norsk matproduksjon (s. 25).
Det b?r ikke v?re politikernes oppgave ? s?rge for rammebetingelser og importregler som opprettholder en sterk, norsk landbruksindustri (s. 26).
Norge b?r i st?rre grad prioritere import av matvarer fremfor ? jobbe for adgang til fortsatt ? bruke tollsatser p? disse varene (s. 37).
Det er bedre at den enkelte bonde forhandler leveringsavtaler direkte med dagligvarekjedene enn at dette skjer gjennom samvirkebedriftene (s. 43).
Det b?r ikke innf?res en lov om forhandlinger og god handelsskikk i verdikjeden for mat (s. 45).
Kontaktpersoner:
Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke: 901 50 624

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Landbrukssamvirke, Eirik Nedrelid: 911 89 291

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

018300

Similar Posts