Partier

Kraftig satsing p? helse og omsorg

Enda flere skal f? behandling p? sykehusene.? Vi vil redusere ventetidene og styrke kvaliteten i helsetjenesten. Derfor ?ker vi bevilgningen til pasientbehandling med 970 millioner kroner neste ?r. Vi satser ogs? mer p? samhandling, eldreomsorg og rus, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Totalt utgj?r budsjettforslaget for helse- og omsorgsdepartementet 13 prosent av de samlede utgifter p? statsbudsjettet for 2011. Dette inneb?rer en kraftig satsing p? helse- og omsorg, og utgj?r totalt 133, 6 milliarder kroner.
– Dette viser med all tydelighet at denne regjeringen prioriterer helse og omsorg, sier Str?m-Erichsen.

Samhandlingsreformen ? nye 200 millioner kroner
Regjeringen foresl?r ? ?ke bevilgningen til samhandlingsreformen med ytterligere 200 millioner kroner til totalt p? 580 millioner kroner ? ett ?r f?r samhandlingsreformen trer i kraft. Bevilgningen inneb?rer en betydelig styrking av tilskuddsordningen til lokalmedisinske sentre og kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester.
– Med samhandlingsreformen gj?r vi det norske helsevesenet bedre rustet til ? m?te utfordringene i ?rene som kommer. Vi m? forebygge mer og komme tidligere inn i sykdomsforl?pet. Det skjer best n?r der pasienten bor og derfor er samhandlingsreformen s? viktig, sier helse- og omsorgsministeren.
Full sykehjemsdekning innen 2015
Regjeringen foresl?r videre ? bevilge 222 millioner kroner som investeringstilskudd til 2000 held?gns omsorgsplasser i kommunene neste ?r. Dette kommer i tillegg til ?kningen i kommunenes frie inntekter. ? M?let er full sykehjemsdekning ved at alle som trenger held?gns omsorg skal f? dette innen 2015, sier Str?m-Erichsen.
Regjeringen f?lger opp med bevilgninger for ? n? dette m?let. Samlet tilsagnsramme for de nye plassene vil v?re p? 1,1 milliarder kroner.
– Disse tiltakene vil bidra til en bedre pleie- og omsorgstjeneste, slik at flere f?r den hjelpen de trenger.
Denne h?sten setter regjeringen i gang et omsorgsl?ft for ? n? viktige m?l for en god og verdig eldreomsorg. Vi har allerede ?kt de kommunale omsorgstjenestene med 14.800 ?rsverk, som er mer enn de 10.000 ny ?rsverkene som vi lovte for 5 ?r siden. Innen 2015 skal vi n? m?let om ytterligere 12.000 ?rsverk. ?kningen i ?rsverk utgj?r en sentral del av Kompetansel?ftet 2015. Samlet foresl?s det bevilget 266, 8 millioner kroner neste ?r til Kompetansel?ftet 2015.
Vi skal s?rge for at de eldre i Norge opplever en verdig alderdom, sier Str?m-Erichsen. Regjeringen vil fremme forslag om en egen verdighetsgaranti, dels nedfelt i lovverket, dels gjennom en egen forskrift om en verdig eldreomsorg. Ved ? fremheve begrepet verdighet blir det gjort tydelig at dette er et grunnleggende element i en forsvarlig helse- og omsorgstjeneste.
100 millioner kroner til rusfeltet
Regjeringen foresl?r ? styrke rusfeltet med 100 millioner kroner for 2011. – Dette vil bidra til ? gi mennesker med rusproblemer et bedre hjelpe- og behandlingstilbud. Ikke minst er dette viktig for familiene deres. Dette kommer i tillegg til tidligere bevilgninger, og inneb?rer at denne regjeringen har ?kt innsatsen p? rusfeltet med en milliard kroner siden 2005, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Det foresl?s ? styrke kommunalt rusarbeid med 70 millioner kroner til ?kt kapasitet i tjenestetilbudet til personer med rusproblemer.
– Styrking av de kommunale tjenestene vil over tid bidra til ? redusere behovet for langvarige og kostnadskrevende tjenester, redusere behovet for spesialisert rusbehandling og bidra til bedre livskvalitet for den enkelte, sier Str?m-Erichsen.
29 millioner kroner mer til tannhelse
Regjeringen foresl?r en ?kning p? 29 millioner kroner til bedre tilgjengelighet til tannhelsetjenester neste ?r. Totalt vil tilskuddet p? tannhelsetjenestefeltet v?re om lag 100 millioner kroner. ? Vi satser n? p? ? f? utdannet mer personell og en distriktsprofil p? utdanningen, for ? f? mer tilgjengelige tannhelsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Tilgangen p? n?dvendig personell skal sikres gjennom:
? ?kt utdanning av tannpleiere ved H?gskolen i Hedmark ? samarbeid med Kunnskapsdepartementet
? ?kt spesialistutdanning av tannleger, s?rlig utdanning av tannleger med dobbeltkompetanse (forskning og spesialistutdanning) ? samarbeid med Kunnskapsdepartementet
? Videre oppbygging av de regionale odontologiske kompetansesentre (Troms?, Trondheim, Bergen, Arendal og Oslo),
? Oppbygging av kompetanseteam av psykolog og tannlege som kan utrede og behandle personer som har v?rt utsatt for tortur og overgrep eller som har odontofobi (angst for tannbehandling).
I regjeringens forslag til budsjett for 2011 er det ogs? foresl?tt satt av fire millioner kroner til utpr?ving av en ny spesialitet i klinisk odontologi ved Universitetet i Troms?. Dette er et spennende prosjekt som skal pr?ve ut en spesialitet som kan v?re egnet for distrikts-Norge.
2,5 millioner kroner foresl?s til etablering av behandlerteam for pasienter som har v?rt utsatt tortur og overgrep, og for dem som har odontofobi eller tannbehandlingsangst. Dette er en oppf?lging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 392.

E-helse styrkes med 50 millioner kroner
God informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en forutsetning for gode helsetjenester i fremtiden. Regjeringen foresl?r ? ?ke bevilgningen til e-helse med 50 millioner kroner p? neste ?rs budsjett. Totalt 151 millioner kroner er satt av til dette form?let i 2011.
– Med samhandlingsreformen skal vi bygge opp bedre helsetjenester der folk bor. Men samhandling forutsetter at elektronisk kommunikasjon er p? plass, og at de tekniske mulighetene utnyttes mye bedre enn i dag, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Regjeringen foresl?r en ?kning p? 31 millioner kroner til Nasjonal strategi for elektronisk samhandling og en ?kning p? 19 millioner kroner til Norsk Helsenett SF.
Midler til nye sykehus:
Nytt ?stfoldsykehus
I statsbudsjettet for 2011 g?r regjeringen inn for en samlet l?neramme p? 2,5 milliarder kroner til bygging av nytt sykehus i ?stfold. Av dette blir 235 millioner kroner foresl?tt bevilget i 2011. – Dette blir et flott og moderne nytt sykehus, som folk i hele ?stfold har gledet seg til. N? er vi i gang, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Prosjektet er beregnet til 5 milliarder kroner og l?net p? 2,5 milliarder kroner er i tr?d med s?knaden fra Helse S?r-?st RHF.
Nytt senter for barn og ungdom ved Haukeland universitetssykehus
I statsbudsjettet for 2011 g?r regjeringen inn for en samlet l?neramme p? 700 millioner kroner til bygging av f?rste byggetrinn av et nytt senter for barn og unge ved Haukeland universitetssykehus. Av dette blir 108 millioner kroner foresl?tt bevilget i 2011. – Jeg er veldig glad for at vi f?r p? plass dette prosjektet som vil gi barn og unge et godt tilbud i f?rste omgang innen psykisk helsevern, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen. Prosjektet er beregnet til 1,4 milliarder kroner og l?net p? 700 millioner kroner er i tr?d med s?knaden fra Helse Vest RHF.
L?n til ny barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Stavanger
Regjeringen foresl?r i statsbudsjettet 2011 at det skal gis l?n bygging av ny barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Stavanger HF. Prosjektet har en beregnet kostnadsramme p? 255 millioner kroner, og det blir foresl?tt en l?nebevilgning p? 103 millioner kroner i 2011.
Pilotprosjekt tykktarmskreft
Kreft i tykktarm og endetarm er den hyppigst forekommende krefttypen samlet for begge kj?nn i Norge, og forekomsten er ?kende b?de for kvinner og menn. ?rlig antall nye tilfeller i Norge er om lag 3500 og 90 prosent av tilfellene diagnostiseres etter 50 ?r. Det foresl?s ? bevilge 25 millioner kroner til et pilotprosjekt for screening av tykk- og endetarmskreft i to helseforetak. Pilotprosjektet vil bli evaluert.
Nyf?dtunders?kelser
Regjeringen foresl?r ogs? utvidet tilbud om nyf?dtscreening: Det har skjedd en betydelig teknologisk utvikling i muligheten for ? unders?ke nyf?dte for medf?dte arvelige stoffskiftesykdommer basert p? samme blodpr?ve. Regjeringen vil derfor utvide tilbudet om nyf?dtscreening fra 2 til 23 tilstander i l?pet av 2011. Det foresl?s ? bevilge 15 millioner kroner til form?let.
Seks millioner til utrykningsenhet i Statens helsetilsyn
Det er etablert en utrykningsgruppe i Statens helsetilsyn for ? styrke den tilsynsmessige gjennomgangen av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Utrykningsgruppen er en pr?veordning over to ?r med oppstart fra 1. juni 2010. Det foresl?s ? bevilge seks millioner kroner i 2011 til finansiering av utrykningsgruppen samt styrking av tilsynet med spesialisthelsetjenesten.
Kraftig satsing p? helse og omsorg
Enda flere skal f? behandling p? sykehusene.? Vi vil redusere ventetidene og styrke kvaliteten i helsetjenesten. Derfor ?ker vi bevilgningen til pasientbehandling med 970 millioner kroner neste ?r. Vi satser ogs? mer p? samhandling, eldreomsorg og rus, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Totalt utgj?r budsjettforslaget for helse- og omsorgsdepartementet 13 prosent av de samlede utgifter p? statsbudsjettet for 2011. Dette inneb?rer en kraftig satsing p? helse- og omsorg, og utgj?r totalt 133, 6 milliarder kroner.
– Dette viser med all tydelighet at denne regjeringen prioriterer helse og omsorg, sier Str?m-Erichsen.

Samhandlingsreformen ? nye 200 millioner kroner
Regjeringen foresl?r ? ?ke bevilgningen til samhandlingsreformen med ytterligere 200 millioner kroner til totalt p? 580 millioner kroner ? ett ?r f?r samhandlingsreformen trer i kraft. Bevilgningen inneb?rer en betydelig styrking av tilskuddsordningen til lokalmedisinske sentre og kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester.
– Med samhandlingsreformen gj?r vi det norske helsevesenet bedre rustet til ? m?te utfordringene i ?rene som kommer. Vi m? forebygge mer og komme tidligere inn i sykdomsforl?pet. Det skjer best n?r der pasienten bor og derfor er samhandlingsreformen s? viktig, sier helse- og omsorgsministeren.
Full sykehjemsdekning innen 2015
Regjeringen foresl?r videre ? bevilge 222 millioner kroner som investeringstilskudd til 2000 held?gns omsorgsplasser i kommunene neste ?r. Dette kommer i tillegg til ?kningen i kommunenes frie inntekter. ? M?let er full sykehjemsdekning ved at alle som trenger held?gns omsorg skal f? dette innen 2015, sier Str?m-Erichsen.
Regjeringen f?lger opp med bevilgninger for ? n? dette m?let. Samlet tilsagnsramme for de nye plassene vil v?re p? 1,1 milliarder kroner.
– Disse tiltakene vil bidra til en bedre pleie- og omsorgstjeneste, slik at flere f?r den hjelpen de trenger.
Denne h?sten setter regjeringen i gang et omsorgsl?ft for ? n? viktige m?l for en god og verdig eldreomsorg. Vi har allerede ?kt de kommunale omsorgstjenestene med 14.800 ?rsverk, som er mer enn de 10.000 ny ?rsverkene som vi lovte for 5 ?r siden. Innen 2015 skal vi n? m?let om ytterligere 12.000 ?rsverk. ?kningen i ?rsverk utgj?r en sentral del av Kompetansel?ftet 2015. Samlet foresl?s det bevilget 266, 8 millioner kroner neste ?r til Kompetansel?ftet 2015.
Vi skal s?rge for at de eldre i Norge opplever en verdig alderdom, sier Str?m-Erichsen. Regjeringen vil fremme forslag om en egen verdighetsgaranti, dels nedfelt i lovverket, dels gjennom en egen forskrift om en verdig eldreomsorg. Ved ? fremheve begrepet verdighet blir det gjort tydelig at dette er et grunnleggende element i en forsvarlig helse- og omsorgstjeneste.
100 millioner kroner til rusfeltet
Regjeringen foresl?r ? styrke rusfeltet med 100 millioner kroner for 2011. – Dette vil bidra til ? gi mennesker med rusproblemer et bedre hjelpe- og behandlingstilbud. Ikke minst er dette viktig for familiene deres. Dette kommer i tillegg til tidligere bevilgninger, og inneb?rer at denne regjeringen har ?kt innsatsen p? rusfeltet med en milliard kroner siden 2005, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Det foresl?s ? styrke kommunalt rusarbeid med 70 millioner kroner til ?kt kapasitet i tjenestetilbudet til personer med rusproblemer.
– Styrking av de kommunale tjenestene vil over tid bidra til ? redusere behovet for langvarige og kostnadskrevende tjenester, redusere behovet for spesialisert rusbehandling og bidra til bedre livskvalitet for den enkelte, sier Str?m-Erichsen.
29 millioner kroner mer til tannhelse
Regjeringen foresl?r en ?kning p? 29 millioner kroner til bedre tilgjengelighet til tannhelsetjenester neste ?r. Totalt vil tilskuddet p? tannhelsetjenestefeltet v?re om lag 100 millioner kroner. ? Vi satser n? p? ? f? utdannet mer personell og en distriktsprofil p? utdanningen, for ? f? mer tilgjengelige tannhelsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Tilgangen p? n?dvendig personell skal sikres gjennom:
? ?kt utdanning av tannpleiere ved H?gskolen i Hedmark ? samarbeid med Kunnskapsdepartementet
? ?kt spesialistutdanning av tannleger, s?rlig utdanning av tannleger med dobbeltkompetanse (forskning og spesialistutdanning) ? samarbeid med Kunnskapsdepartementet
? Videre oppbygging av de regionale odontologiske kompetansesentre (Troms?, Trondheim, Bergen, Arendal og Oslo),
? Oppbygging av kompetanseteam av psykolog og tannlege som kan utrede og behandle personer som har v?rt utsatt for tortur og overgrep eller som har odontofobi (angst for tannbehandling).
I regjeringens forslag til budsjett for 2011 er det ogs? foresl?tt satt av fire millioner kroner til utpr?ving av en ny spesialitet i klinisk odontologi ved Universitetet i Troms?. Dette er et spennende prosjekt som skal pr?ve ut en spesialitet som kan v?re egnet for distrikts-Norge.
2,5 millioner kroner foresl?s til etablering av behandlerteam for pasienter som har v?rt utsatt tortur og overgrep, og for dem som har odontofobi eller tannbehandlingsangst. Dette er en oppf?lging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 392.

E-helse styrkes med 50 millioner kroner
God informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en forutsetning for gode helsetjenester i fremtiden. Regjeringen foresl?r ? ?ke bevilgningen til e-helse med 50 millioner kroner p? neste ?rs budsjett. Totalt 151 millioner kroner er satt av til dette form?let i 2011.
– Med samhandlingsreformen skal vi bygge opp bedre helsetjenester der folk bor. Men samhandling forutsetter at elektronisk kommunikasjon er p? plass, og at de tekniske mulighetene utnyttes mye bedre enn i dag, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Regjeringen foresl?r en ?kning p? 31 millioner kroner til Nasjonal strategi for elektronisk samhandling og en ?kning p? 19 millioner kroner til Norsk Helsenett SF.
Midler til nye sykehus:
Nytt ?stfoldsykehus
I statsbudsjettet for 2011 g?r regjeringen inn for en samlet l?neramme p? 2,5 milliarder kroner til bygging av nytt sykehus i ?stfold. Av dette blir 235 millioner kroner foresl?tt bevilget i 2011. – Dette blir et flott og moderne nytt sykehus, som folk i hele ?stfold har gledet seg til. N? er vi i gang, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Prosjektet er beregnet til 5 milliarder kroner og l?net p? 2,5 milliarder kroner er i tr?d med s?knaden fra Helse S?r-?st RHF.
Nytt senter for barn og ungdom ved Haukeland universitetssykehus
I statsbudsjettet for 2011 g?r regjeringen inn for en samlet l?neramme p? 700 millioner kroner til bygging av f?rste byggetrinn av et nytt senter for barn og unge ved Haukeland universitetssykehus. Av dette blir 108 millioner kroner foresl?tt bevilget i 2011. – Jeg er veldig glad for at vi f?r p? plass dette prosjektet som vil gi barn og unge et godt tilbud i f?rste omgang innen psykisk helsevern, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen. Prosjektet er beregnet til 1,4 milliarder kroner og l?net p? 700 millioner kroner er i tr?d med s?knaden fra Helse Vest RHF.
L?n til ny barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Stavanger
Regjeringen foresl?r i statsbudsjettet 2011 at det skal gis l?n bygging av ny barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Stavanger HF. Prosjektet har en beregnet kostnadsramme p? 255 millioner kroner, og det blir foresl?tt en l?nebevilgning p? 103 millioner kroner i 2011.
Pilotprosjekt tykktarmskreft
Kreft i tykktarm og endetarm er den hyppigst forekommende krefttypen samlet for begge kj?nn i Norge, og forekomsten er ?kende b?de for kvinner og menn. ?rlig antall nye tilfeller i Norge er om lag 3500 og 90 prosent av tilfellene diagnostiseres etter 50 ?r. Det foresl?s ? bevilge 25 millioner kroner til et pilotprosjekt for screening av tykk- og endetarmskreft i to helseforetak. Pilotprosjektet vil bli evaluert.
Nyf?dtunders?kelser
Regjeringen foresl?r ogs? utvidet tilbud om nyf?dtscreening: Det har skjedd en betydelig teknologisk utvikling i muligheten for ? unders?ke nyf?dte for medf?dte arvelige stoffskiftesykdommer basert p? samme blodpr?ve. Regjeringen vil derfor utvide tilbudet om nyf?dtscreening fra 2 til 23 tilstander i l?pet av 2011. Det foresl?s ? bevilge 15 millioner kroner til form?let.
Seks millioner til utrykningsenhet i Statens helsetilsyn
Det er etablert en utrykningsgruppe i Statens helsetilsyn for ? styrke den tilsynsmessige gjennomgangen av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Utrykningsgruppen er en pr?veordning over to ?r med oppstart fra 1. juni 2010. Det foresl?s ? bevilge seks millioner kroner i 2011 til finansiering av utrykningsgruppen samt styrking av tilsynet med spesialisthelsetjenesten.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy