Partier

Krever politisk l?sning p? krisen i Libya

Et ?r med endringer og fornyelser Ny utlendingslov, moderne elektroniske l?sninger, f?rre asyls?kere og nedleggelser av mottaksplasser preget 2010. I ?rsrapporten finner du tall og fakta om alle v?re arbeidsomr?der.
Les ?rsrapporten p? nett: www.udi.no/arsrapport2010
En mer moderne utlendingsforvaltning
Nettl?sningene S?knad p? nett og elektronisk arkiv er n? p? plass. Etter tre ?rs m?lrettet arbeid er vi langt p? vei mot m?let om en mer effektiv, moderne og serviceorientert utlendingsforvaltning.
– Vi er i ferd med ? modernisere utlendingsforvaltningen, og i 2010 tok vi spranget over fra papirbasert til elektronisk saksbehandling. Dette er en forbedring som forenkler hverdagen b?de for s?kerne og for forvaltningen, sier direkt?r Ida B?rresen. Les mer om ?konomi og prioriteringer.
Enklere for E?S-borgere
2010 ble et enklere ?r for de fleste E?S-borgere. I stedet for ? s?ke, trenger de n? kun ? registrere seg hos politiet for ? kunne oppholde seg i Norge i mer enn tre m?neder.
Mens regelverket er myket opp for de fleste E?S-borgerne, er kravene med den nye utlendingsloven strammet inn for andre grupper. Nye og strengere krav til ?konomisk fors?rgerevne, og f?rre muligheter til ? gj?re unntak fra disse kravene, f?rte til at avslagsprosenten gikk kraftig opp i familieinnvandringssaker. Les mer om familieinnvandring og andre oppholdstillatelser.
Bedre samarbeid p? asylfeltet
Det internasjonale samarbeidet om migrasjonssp?rsm?l blir stadig styrket. I 2010 s? vi s?rlig en samordning mellom de europeiske landene p? asylfeltet, men fortsatt er det langt frem til en felles asylpolitikk. Nasjonale forskjeller kan p?virke hvilket land asyls?kerne velger ? dra til. I Norge s? vi en sterk nedgang i antallet asyls?kere, mens mange av nabolandene v?re hadde en ?kning. I motsetning til mange andre europeiske land, hadde Norge i fjor en markant nedgang i antall asyls?kere. Les mer om det norske og europeiske asylbildet.
Flere f?r flyktningstatus
Den nye utlendingsloven inneb?rer ogs? endringer p? asylfeltet. Til tross for at innvilgelsesprosenten av opphold til asyls?kere var nesten lik i 2009 og i 2010, fikk betydelig flere asyls?kere flyktningstatus. Dette skyldes at b?de konvensjonsflyktninger og personer som av andre grunner har krav p? beskyttelse n? f?r flyktningstatus og de rettighetene dette inneb?rer.
F?rre mottaksplasser og flere returer
De siste ?rene har UDI styrket satsningen p? frivillig retur, og samtidig har politiet styrket satsingen p? tvungen retur. Dette, kombinert med den markante nedgangen i antall asyls?kere, resulterte i at vi m?tte legge ned mange asylmottak og mottaksplasser.
Etter flere ?r med uro p? ventemottakene bestemte regjeringen ? avvikle ventemottaksordningen. En viktig oppgave i 2011 vil bli ? etablere retursentre for asyls?kere som skal ut av landet etter ? ha f?tt avslag p? s?knaden sin. Dette vil bli den st?rste omleggingen av mottakssystemet noen gang. Les mer om utviklingen i mottakstilbudet.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy