Politikk

Kunskapsbank om skolavhopp lanserad

Nordisk kunnskapsbank om frafall i videreg?ende utdanning, även kallad Kunskapsbanken, är ett webbaserat projekt som genomförs av Nordens Välfärdscenter (NVC) p? uppdrag av Nordiska ministerr?det. Ewa Persson Göransson, direktör p? NVC och Anders Geertzen, avdelningschef p? Nordiska ministerr?det invigde lanseringen inför en förväntansfull publik 2 oktober p? Sheraton Hotel.
– Arbetsinkludering är ett prioriterat omr?de för Nordens Välfärdscenter. Mellan 20-40 % av Nordens unga fullföljer inte sin vidareg?ende utbildning. Utan arbete och utbildning är risken stor att hamna i utanförskap. Ett sätt i raden för att förebygga utanförskap, är etableringen av Kunskapsbanken, inleder Persson Göransson.
Projektet är en del av programmet H?llbar nordisk välfärd, som är ministerr?dets program för nya välfärdslösningar. Anders Geertzen, avdelningschef p? Nordiska ministerr?det, beskrev att bakgrunden till uppdraget var att de nordiska regeringarna ans?g att initiativ för att f? fler unga att fullfölja sina utbildningar var ett högt prioriterat politiskt omr?de. – Kunskapen om avhopp finns nu samlad här p? Kunskapsbanken. Fokus ligger nu p? att sprida hemsidan och göra konkret nytta hos dem det berör som till lärare, kommuner och politiker.
Fokus p? lyckade nordiska projekt
Terje Olsen, projektledare för Kunskapsbanken, ger en kort introduktion till hemsidan där fokus ligger p? projektöversikten där bland annat Ny GIV i Norge, Plug In i Sverige och Ungdomsgarantin i Finland beskrivs utförligt. Projekt fr?n de självstyrande omr?dena är inkluderade. Tillgängligt spr?k är en prioriterad uppgift i arbetet.
– Skandinaviska spr?ket har ord med olika betydelser i de olika länderna. För att hjälpa besökaren har en Skandinavisk ordlista skapats.
Olsen presenterar vidare att Kunskapsbanken även bland annat inneh?ller kalendarium, nyheter, en forskningsöversikt och introduktion av ländernas skolsystem med statistik för andelen avhopp.
– Nu är Kunskapsbanken i dialog med omvärlden, och under kommande ?r kommer vi att utveckla inneh?llet och göra den välkänd. Projektet p?g?r fram till november 2014. I uppdraget ing?r att finna en lösning för Kunskapsbankens vidare drift och utveckling.
Mobbning orsakar flest avhopp
Lidija Kolouh, utredare p? Ungdomsstyrelsen, presenterade rapporten 10 orsaker till avhopp, utgiven av Temagruppen Unga i arbetslivet. I rapporten ger 379 unga som inte fullföljt sina gymnasiestudier svar p? orsakerna till avhoppet, vad som kunde ha förhindrat avhoppet och deras vision om den perfekta gymnasieskolan.
– I Sverige är det omkring 25 % som inte avslutar sina gymnasiestudier p? fyra ?r. Den främsta orsaken till avhopp är mobbning. Andra orsaken är brist p? pedagogiskt stöd, att individen helt enkelt inte orkar räcka upp handen, det blir för stressigt och man hoppar av. Tredje vanligaste anledningen är stökig skolmiljö.
Studien gäller unga i Europeiska socialfondens (ESF) projekt och resultaten är representativa för den gruppen. Kolouh menar att det skulle vara intressant med en nationell studie med samma inriktning, och konstaterar även att Kunskapsbanken behövs.
– Vi har inte r?d att uppfinna hjulet om och om igen.
Samarbete krävs
Frafall, avhopp, drop-out, bortvalg, frafald. Christer Hyggen, forskare p? Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) och forskningskoordinator för Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK), konstaterar att oavsett namn s? är konsekvenserna av att hoppa av gymnasiet stora. Utmaningarna är gemensamma, menar Hyggen, men säger även att det kan vara sv?rt att jämföra avhopp i Norden med s? olika utbildningssystem.
– Avhopp hänger samman med marginalisering, d?liga arbetsvillkor och ostabil anknytning till arbetslivet. Orsakerna finns p? samhällelig niv?, institutionell och individuell niv?. Lösningen m?ste ske via samarbete p? alla niv?er.
Hyggen berättar om den skoltrötte norrmannen som tidigare kunde g? till sjöss och komma hem med arbetslivserfarenhet och etablera sig p? arbetsmarknaden. I takt med att dessa möjligheter gradvis stängs, och i takt med att unga utan utbildning f?r konkurrera med mer kompetenta sökanden, växer behovet av kunskap om skolavhopp som nu samlas i Kunskapsbanken.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy