Internasjonalt

Kven stiller til val til hausten? N?kkeltal

? Energi21 legger en forskningsstrategi som bygger videre p? de omr?dene hvor Norge har s?rlige forutsetninger for ? lykkes, sier Sverre Gotaas, styreleder i Energi 21.
Energi21 ble etablert av Olje- og energidepartementet i 2008 og har som form?l ? utarbeide og implementere en nasjonal strategi for forskning og utvikling innenfor energisektoren. Energi 21s innstilling ble overlevert Olje- energiminister Ola Borten Moe torsdag 16. juni.
I innstillingen sier Energi21 seg sv?rt tilfreds med myndighetenes og virkemiddelapparatets oppf?lging av forrige strategi (2008). Den har allerede materialisert seg i gode forskningsprogrammer, en styrking av forskningsmilj?er og verdiskapende aktiviteter.
Sverre Gotaas vektlegger at virkemiddelapparatet og de ?vrige virkemiddelakt?rene i innovasjonskjeden m? koordinere innsatsen bedre og at det er n?dvendig med et bedre samarbeid mellom industri og utdanningsinstitusjoner.
Energi21s strategi anbefaler ?kt st?tte til test- og demonstrasjonsanlegg innen offshore vindkraft, vannkraft/pumpekraft og transmisjons-/distribusjonsnett. St?tte til test- og demoanlegg m? omfatte b?de finansiering og regulatorisk tilrettelegging. Energi 21 innstilling anbefaler ogs? opprettelsen av et nytt forskningssenter p? omr?det fremtidens fleksible energisystem.
Anbefalingene i innstillingen fra Energi 21 inneb?rer en dobling av det offentliges bevilgninger til forskningsprogrammer innen fornybar energi og en ?kning av midlene til Enova, til forskningssentrene for milj?vennlig energi og vesentlig ?kt st?tte til test- og demonstrasjonsanlegg.
For mer informasjon om Energi21s hovedprioriteringer, se vedlegg.Kontaktpersoner:
Styreleder i Energi21 Sverre Gotaas
mobil: 902 49 734
e-post: [email protected]
Direkt?r i Energi 21 Lene Mostue
mobil: 416 39 001
e-post: [email protected]

Blant de 14 tematiske omr?dene som Energi21s analyser har omfattet, prioriteres 6 omr?der:
Solceller- styrket n?ringsutvikling
Solindustrien har vokst kraftig de seneste 15 ?rene og veksten vil fortsette. Norsk solindustri, en fremvoksende leverand?rindustri og norske forskningsmilj?er ligger langt fremme og det finnes et stort potensial for norsk akt?rer i de deler av verdikjeden hvor de har komparative fortrinn.
Offshore vindkraft ? n?ringsutvikling og ressursutnyttelse
Norge har komparative fortrinn ogs? n?r det gjelder det raskt ?kende markedet for offshore vind. Norsk olje- og gassindustri og maritim virksomhet har gode forutsetninger for verdiskapende leveranser til dette markedet.
?kt ressursutnyttelse gjennom balansekraft
Norge har et betydelig potensial som produsent og leverand?r av balansetjenester som vil kunne ?ke utnyttelsen fornybar kraft i et integrert europeisk samarbeid. Dette krever forskning og utvikling over et bredt spekter, og inneb?rer store muligheter for ?kt verdiskaping samtidig som fornybarandelen i Europa kan ?kes.
Verdiskaping og verdisikring gjennom karbon fangst, transport og lagring
Karbonfangst og lagring (CCS) er en n?kkelteknologi for ? n? klimam?lene. Norge har allerede lagt ned store utviklingsressurser p? dette feltet og ligger langt fremme i utviklingen mot kostnadseffektive l?sninger. Gode l?sninger vil ogs? ?ke verdien av norske gassreserver i fremtiden.
Fleksible energisystemer ? smartgrids
Alle mulighetene som er beskrevet i denne strategien krever fleksible energisystemer som integrerer fornybar kraft og er driftssikre i et langt mer komplekst system.
Energiutnyttelse ? konvertering av lavtemperaturvarme til elektrisitet
Spillvarmeutnyttelse og konvertering av lavtemperatur varme til elektrisitet er et felt med mange ul?ste problemstillinger og med et stort, uutnyttet potensial i Norge. Samtidig er mer effektiv bruk av energi av avgj?rende betydning for ? m?te klimautfordringen.0000

Similar Posts