Partier

Landbruksforskning evaluert: Norge m? satse p? bio?konomi

I forbindelse med arbeidet med ny Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken ?nsket Landbruks- og matdepartementet (LMD) r?d om hvordan Norge kan f? en effektiv instituttsektor med h?y kvalitet, godt omd?mme og h?y internasjonal konkurransekraft. Evalueringen startet v?ren 2010 og ble ledet av tidligere landbruksminister Lars Sponheim. En egen komité vurderte instituttenes vitenskapelige kvalitet. Dette arbeidet ble ledet av S?ren Frandsen, prorektor ved Aarhus Universitetet.
Biobaserte n?ringer
Verden st?r overfor enorme utfordringer n?r det gjelder klima, matproduksjon og energiforsyning. Befolkningen er forventet ? ?ke til om lag ni milliarder innen 2050. Matbehovet ?ker med 70 prosent, mens energibehovet vil ?ke med 100 prosent i samme periode.
Mye av forskningen som n? foreg?r i Europa og verden for ?vrig tar sikte p? ? videreutvikle ?konomien i en mer b?rekraftig retning. Evalueringen konkluderer med at ogs? Norge b?r sette utviklingen av en b?rekraftig industri n?ring p? kartet, der de biobaserte n?ringene f?r en ny og mer sentral rolle.
? De globale utfordringene knyttet til klima, befolkningsvekst matsikkerhet og utviklingen av den kunnskapsbaserte bio?konomien vil p?virke norsk forskning. ?kt internasjonalisering og deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid vil v?re en forutsetning for ? hente inn ny kunnskap og utvikle kvalitet i instituttene, sier evalueringskomiteens leder Lars Sponheim.
Evalueringen er basert p? f?lgende premisser:
?kte muligheter for norsk bioproduksjon og dermed ?kt behov for
forskningsbasert verdiskaping
Fremveksten av en kunnskapsbasert bio?konomi og globale utfordringer
knyttet til klima og matsikkerhet
Internasjonalisering i forskningen og finansieringen av denne
?kt behov for kompetent rekruttering til n?ring og forskning
En robust instituttsektor
Evalueringen har avdekket mange positive og sterke sider ved instituttene. Den vitenskapelige komiteen har likevel p?pekt at instituttene har en rekke utfordringer knyttet til at internasjonaliseringen av forskning og forskningsfinansiering vil bidra til en ny hverdag for instituttene framover. Evalueringen har identifisert konkrete forbedringspunkter for de ber?rte instituttene som b?r implementeres allerede i n?v?rende struktur, men som ikke vil v?re tilstrekkelige for ? m?te departementets krav til robusthet og fremtidsrettet struktur.
I forbindelse med etableringen av det nye universitetet p? ?s er det naturlig ? vurdere mulighetene for mer gjensidig forpliktende samarbeid, ikke minst for ? styrke undervisningen p? omr?det, samtidig som instituttenes egenart og styrker skal ivaretas og videreutvikles.
? Vi vet at det vil komme ?kte muligheter og utfordringer i biobaserte n?ringer. L?sningen for Norge ligger i ? bygge opp sterkere forskergrupper slik at vi kan hevde oss i den internasjonale konkurransen om forskningsmidler p? omr?det. Dette vil gi oss muligheten til ? delta i utviklingen av den kunnskapsbaserte bio?konomien p? linje med andre land i Europa, konkluderer Forskningsr?dets administrerende direkt?r, Arvid Hallén.
FAKTA
Arbeidet med evalueringen startet v?ren 2010, og den ferdige rapporten ble overlevert landbruksminister Lars Peder Brekk onsdag 1. desember. Komiteen har best?tt av representanter fra akademia, forvaltningen og n?ringslivet. F?lgende institusjoner har v?rt inkludert i gjennomgangen:
Bioforsk
Bygdeforskning
Norsk institutt for landbruks?konomisk forskning
Skog og landskap
Veterin?rinstituttet
Dette er bio?konomi
Alle industrier og ?konomiske sektorer som produserer og utnytter biologiske ressurser, for eksempel landbruk, skogbruk, akvakultur, fiskeri og industrier som baserer seg p? biomasse. Industrien sysselsetter ca. 22 millioner mennesker i EU-landene.

Kontaktperson: Susanne Ringdal, Innovasjon – Spesialr?dgiver
e-post: [email protected], Telefon : 916 24 8920000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy