Partier

Legger ned mottaksplasser for unge asyls?kere

Regjeringen framskynder et norsk styrkebidrag til det indiske hav og Adenbukta. Forsvarsminister Grete Faremo varsler i dag at et Orion maritimt overv?kingsfly skal delta i NATO-operasjonen Ocean Shield allerede i 2011.

Orion-fly til Adenbukten. Forsvarsminister Grete Faremo, oblt H?vard Berg-Olsen, sjef 333-skvadronen. – Foto: Torbj?rn Kjosvold, Forsvaret.
– Havomr?det er enormt, p? st?rrelse med hele Europa. V?re Orionfly opererer daglig i de store havomr?dene i nord. De representerer en kapasitet som er s?rt tiltrengt i kampen mot piratene, sier Grete Faremo.
Det maritime overv?kingsflyet vil delta i operasjonen i inntil tre m?neder h?sten 2011. Norge sender ogs? to stabsoffiserer til NATO Shipping Centre p? inntil ?tte m?neder.
– Piratvirksomheten har rammet den globale skipstrafikken hardt de siste ?rene. Den utgj?r en betydelig trussel for humanit?re forsyninger til Somalia. Norge er en stor skipsfartsnasjon, og ?nsker ? bidra for ? bekjempe piratvirksomheten, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Orion-fly interi?r. Forsvarsminister Grete Faremo og sjef 133 Luftving, oberst Gerhard Larsen. – Foto: Torbj?rn Kjosvold, Forsvaret.
Forverret situasjon
Det g?r om lag 20 000 skip gjennom dette havomr?det ?rlig. Rundt tusen norsk-kontrollerte skip g?r gjennom omr?det, om lag halvparten av dem f?rer norsk flagg. Piratsituasjonen i Det indiske hav har forverret seg betraktelig de siste m?nedene. For ?yeblikket holdes 26 skip med omkring 550 sj?folk fanget av pirater.
– Vi merker oss at norske redere har iverksatt en rekke tiltak med positiv effekt. Det er ingen norsk-kontrollerte skip i piratenes varetekt, sier forsvarsministeren.
Faremo understreker at det langsiktige piratproblemet m? l?ses p? land, og regjeringen har lagt vekt p? ? bidra til dette.
– Ingen m? tro at dette problemet l?ses gjennom milit?re bidrag alene. Den langsiktige l?sningen ligger p? land. Men vi m? sette inn tiltak p? kort- og mellomlang sikt, og vurderer l?pende milit?re bidrag, sier hun.
Etterspurt kapasitet
Orionflyene er spesialister p? overv?kning av store havomr?der.
– Piratene opererer n? i et enormt havomr?de, og bidrag som kan gi bedre overv?kning av det er sv?rt etterspurt. Flyet kan bidra til at operasjonen f?r et godt og oppdatert oversiktsbilde over havomr?det, sier Faremo.
Utgiftene knyttet til bidraget vil v?re omkring 32 mill. kroner. Sp?rsm?let om budsjettmessig inndekning vil p? vanlig m?te h?ndteres i forbindelse med regjeringens behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2011.
Fortsetter i nord
I det daglige har Orion maritime overv?kingsfly base p? And?ya i Nordland, og bidrar til ? overv?ke nordomr?dene.
– Denne regjeringen har en aktiv nordomr?depolitikk. For oss vil det alltid v?re viktig ? ha minimun ett fly til stede i nord. Det vil ogs? v?re tilfelle mens dette bidraget er i Adenbukta, understreker forsvarsministeren.
Fakta
NATO etablerte sin maritime operasjon, Ocean Shield, 17. august 2009. Operasjonen ledes fra NATOs maritime hovedkvarter i Northwood utenfor London. Norge er godt representert der med 15 sentralt plasserte stabsoffiserer.
Norge har tidligere deltatt med en fregatt til EU-operasjonen Atalanta (aug 2009- jan10) pluss stabsoffiserer b?de til EU- og NATO-operasjonen.
Bidraget med Orion maritime overv?kingsfly er planlagt ? vare fra oktober og ut desember.

Digitale kartdata (c) Collins Bartholomew Ltd (2010) og FMGT.
Til red.: Flere bilder blir tilgjengelig p? Forsvarets mediearkiv.0000

Similar Posts