Internasjonalt

Lister Nyskaping inn i nytt n?ringshageprogram

N?rings- og handelsministeren vil i l?pet av 2012 legge frem en stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA. Meldingen vil blant annet f?lge opp gjennomf?rte evalueringer av selskapene.
Innovasjon Norge og SIVA er sentrale verkt?y i regjeringens arbeid med ? styrke innovasjon og verdiskaping i norsk n?ringsliv.
I 2009 og 2010 fikk N?rings- og handelsdepartementet utf?rt evalueringer av b?de Innovasjon Norge og Selskap for Industrivekst (SIVA). Evalueringene ble varslet i St. meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og b?rekraftig Norge. Begge evalueringene ble sendt p? brede, ?pne h?ringsrunder og departementet har mottatt et stort antall h?ringsinnspill. I tillegg har departementet satt ut enkelte tilleggsevalueringer, blant annet av Innovasjon Norges internasjonale virksomhet samt en gjennomgang av den ?konomiske b?rekraften til innovasjonsselskaper tilknyttet SIVAs nettverk. Begge disse ble anbefalt gjennomf?rt av evaluatorene.
– Evalueringene og de mottatte h?ringsinnspillene har bidratt med viktig kunnskap til den videre utviklingen av Innovasjon Norge og SIVA. Departementet vil utarbeide en stortingsmelding der vi beskriver den fremtidige organiseringen og virksomheten til Innovasjon Norge og SIVA, sier n?rings- og handelsminister Trond Giske.
M?let for meldingen er ? legge til rette for et offentlig virkemiddelapparat som er tilpasset n?ringslivets behov i ?rene som kommer.
N?rings- og handelsdepartementet tar sikte p? ? legge frem en stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA i l?pet av 2012.
Fakta:
Innovasjon Norge
? Innovasjon Norge ble etablert 1. januar 2004 ved en sammensl?ing av Statens n?rings- og distriktsutviklingsfond(SND), Norges Eksportr?d, Norges turistr?d og Statens veilederkontor for oppfinnere.
? Form?let til Innovasjon Norge er ? fremme bedrifts- og samfunns?konomisk l?nnsom n?ringsutvikling i hele landet og utl?se ulike distrikters og regioners n?ringsmessige muligheter gjennom ? bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.
? Innovasjon Norge er organisert som et s?rlovsselskap som eies av staten og fylkeskommunene i fellesskap med 51 pst eierandel for staten ved N?rings- og handelsdepartementet og 49 pst eierandel for fylkeskommunene samlet.
? Selskapet forvalter en stor virkemiddelportef?lje og forvalter oppdrag fra N?rings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Utenriksdepartementet og fylkeskommunene.
SIVA
? Selskapet for industrivekst SF (SIVA) er et statlig foretak og en del av det n?ringsrettede virkemiddelapparatet.
? SIVA skal bidra til innovasjon og n?ringsutvikling gjennom eiendoms-virksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjons- og verdiskapingsmilj?er i alle deler av landet. SIVA har et s?rlig ansvar for ? bidra til ? fremme vekstkraften i distriktene.
? SIVA f?r statlige bevilgninger b?de fra N?rings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.
? SIVA st?r for oppf?ring og utleie av n?ringsbygg og annen fysisk infrastruktur, og er engasjert i kunnskaps- og forskningsparker, n?ringshager og inkubatorvirksomhet over hele landet.0000

Similar Posts