Internasjonalt

Meteorologisk institutt f?r forlenget rett til ? levere flyv?rtjenester i Norge

– Med bakgrunn i dei utfordringane Bergensomr?det har med framkome og luftforureining, gler eg meg til ? skriva under p? ein fire?rig avtale om bel?nningsmidlar til Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Avtalen har ei ramme p? inntil 550 millionar kroner i fire?rsperioden. Den vil gi rom for eit betre kollektivtilbod og meir gange og sykkel. Avtalen vil og vera med ? sikra bybane til Flesland.
Hordaland og Bergen er det einaste byomr?det som er tilgodesett med fire?rig avtale i ?r. I s?knaden sin f?resl?r dei tiltak som tidsdifferensierte bompengar, reduksjon av parkeringsplassar i sentrum og ein samordna areal- og transportpolitikk. Alt dette skal leggja til rette for kollektivreiser framfor bruk av bil.
M?let med avtalen er at den samla biltrafikken i bomringen i Bergen ikkje skal auka i avtaleperioden, sj?lv om folketalet og /eller talet p? arbeidsplassar aukar. Dessutan skal biltrafikken inn mot Bergen sentrum i periodar med mange arbeidsreiser, bli redusert med 5 % i fire?rs-perioden.
I l?pet av ?ret skal det utarbeidast ein konkret handlingsplan for korleis ein skal n? m?la, og vedtak om bilreduserande tiltak skal vera p? plass b?de i fylkeskommunen og i Bergen kommune i 2011. Dette er klare f?resetnader for utbetaling av midlar i 2012.
Dei ?rlege bel?pa fordeler seg slik: 2011: 70 millionar kroner, 2012: 150 millionar kroner, 2013: 168 millionar kroner og 2014: 162 millionar kroner.
Bel?nningsordninga blei innf?rt i 2004. Ordninga har som m?l ? p?verka transportutviklinga i dei st?rre byane slik at fleire velgjer kollektivtransport, sykkel eller gange framfor eigen bil.
Samferdselsdepartementet har tidlegare inng?tt tre fire?rige avtalar fr? bel?nningsordninga. Dette gjeld Trondheimsomr?det, Kristiansandsomr?det og Buskerudbyen. Fire?rige avtaler er i samsvar med klimaforliket i Stortinget og legg til rette for meir langsiktig planlegging, og dermed tiltak som gir st?rre effekt.0000

Similar Posts