Internasjonalt

Migrasjons- og velferdsutvalget overleverer NOU

Kommunal- og regionaldepartementet lyser no ut 15 millionar kroner til investerings- og utviklingsst?tte til daglegvarebutikkar i distrikta.

– Dette er eit tiltak for ? sikre og utvikle eit godt tenestetilbod i distrikta, og er ein viktig del av regjeringa sitt distriktspolitiske l?ft. Daglegvarebutikken er eit heilt grunnleggjande tenestetilbod. Eg er derfor glad for at det er klart for utlysing av nye midlar i investerings- og utviklingsst?tte til daglegvarebutikkar i distrikta, seier statsr?d Liv Signe Navarsete.

Dette er ei ordning som vart etablert i 2010. Det kom inn sv?rt mange gode s?knadar ved utlysinga i fjor, s? dette er midlar det er stor etterspurnad etter.

Kommunal- og regionaldepartementet har gjennom mange ?r hatt ei satsing p? daglegvarebutikkar i distrikta, gjennom MERKUR-programmet. Det syner seg at det er trong for ei ytterlegare styrking som legg til rette for at desse butikkane kan modernisere og utvikle butikken sin, for ? sikre vidare drift av butikkane.

– Eg vil derfor oppmode bygdefolk rundt om i heile landet til ? st?tte opp om og bruke den lokale butikken. Det er den viktigaste f?resetnaden for ? sikre god og l?nsam drift, seier statsr?den.

Dei butikkane som vert omfatta av denne ordninga ligg i distriktsomr?de. No vert det lagt ut informasjon om ordninga p? MERKUR-programmet sine heimesider, www.merkur-programmet.no. Der finn ein informasjon om kven som kan s?ke om midlar, kva krav som vert sette til butikkane i den samanheng, s?knadsskjema mm. Det er sett av 15 millionar kroner til st?tteordninga i 2011.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy