Internasjonalt

Milj?partiet De Gr?nne p? fremmarsj over hele landet

Ei rekkje prosjekt i heile landet f?r midlar til ? arbeide med bulyst. – Det har vore eit krevjande arbeid ? plukke ut dei beste av heile 182 s?knader. Eit av desse ligg i Aust-Agder, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Iveland kommune sitt prosjekt ?kle ? utvikling av framtidas landsby f?r 1 550 000 kroner fr? Kommunal- og regionaldepartementet si bulystsatsing.
I utveljinga av bulystprosjekt har Kommunal- og regionaldepartementet, fylkeskommunane og Distriktssenteret s?rleg lagt vekt p? kvalitet, forankring, nytenking, og samarbeid. Viktige m?lgrupper er ungdom, kvinner og innvandrarar.
– Regjeringa har styrka innsatsen for ? skape attraktive lokalsamfunn og bulyst sidan me lanserte Distriktsl?ftet i 2005. I denne prosessen har me l?rt kort viktig det er at utviklingsarbeidet er godt forankra, og at fleire akt?rar samarbeider. Me er s?rleg ute etter prosjekt som har nasjonal overf?ringsverdi. Dette har vi lagt stor vekt p? i utveljinga av bulystprosjekt, seier kommunal- og regionalministeren.
– Iveland har eit spanande prosjekt innanfor temaet stadutvikling. Iveland kommune kan difor vere ein kommune som g?r framom og viser veg n?r det gjeld heilskapleg planlegging og berekraftig utbygging av sentrumsomr?de i distriktskommunar. Me ser at det er stadig fleire som er opptekne av staden sin utforming, b?de fysisk og sosialt, n?r dei vurderer staden sin attraktivitet. Eg synes det er sv?rt positivt at Iveland tek utgangspunkt i staden si historie, samstundes som dei m?ter framtida sine krav til byggjeskikk og bumilj?, seier statsr?den.

Ordf?rar Ole Magne Omdal, Iveland kommune, og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Foto: Kommunal- og regionaldepartementet)

Gro-Anita Mykj?land, ordf?rar Ole Magne Omdahl, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og K?re Gunnar Fl?ystad. (Foto: Kommunal- og regionaldepartementet)
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00. 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy