Internasjonalt

N?r 2 millionar til klarspr?ksarbeid

N?rings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet legger i dag frem et regelverk som regulerer bruk av private v?pnede vakter gjennom endringer i forskrift om sikkerhet og terrorberedskap om bord p? skip og v?penforskriften.
– Regjeringen stiller med dette krav til norske rederier om hvordan man best mulig kan beskytte mannskapet mot piratangrep, sier n?rings- og handelsminister Trond Giske.
Regelverket er i tr?d med retningslinjene utarbeidet av IMO. Endringene trer i kraft 1. juli i ?r, og ?pner for at norske rederier kan ha bev?pnede vaktselskap i et n?rmere bestemt geografisk omr?de innenfor ansvarlige juridiske rammer. Rederiet m? s?ke om dette hos politimyndighet i Norge og framlegge n?dvendig dokumentasjon til Sj?fartsdirektoratet. Rederiet er p? selvstendig grunnlag ansvarlig for risikovurdering og bruk av bev?pnede vakter.
Det stilles blant annet krav om at rederiet m? foreta en risikovurdering i forkant, som viser at det er behov for bruk av bev?pnede vakter. Rederiet m? kunne fremlegge dokumentasjon p? vaktselskapets egnethet ? dvs. vaktselskapets egen dokumentasjon p? prosedyrer for trening, kvalifikasjoner, rekruttering, oppbevaring og bruk av v?pen.
Regelverket vil bli evaluert av N?rings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet innen 1 ?r for vurdering av videref?ring.
– Endringene inneb?rer ikke en oppfordring til bruk av v?pnede vakter ombord p? norske fart?y, men har som form?l ? regulere utvelgelse og bruk av disse for ? sikre trygghet for norske skip og sj?folk. Det er viktig ? understreke at alle andre tiltak for ? beskytte skip og mannskap skal v?re gjennomf?rt f?r det benyttes v?pnede private vakter, sier statsr?den.
?rlig seiler ca. 1000 norskeide fart?y gjennom Adenbukten, og ca. halvparten av disse er norskflaggede. I tillegg er det et st?rre antall fart?y som seiler i og gjennom Det indiske hav. Til enhver tid er det mellom 250 og 300 nordmenn ombord p? fart?y i Det indiske hav. Utenfor kysten av Somalia og i Det indiske hav er skipsfarten hardt rammet av den stadig ?kende og sv?rt voldelige piratvirksomheten. Flere seilende har i ?r mistet livet som f?lge av piratvirksomheten, og situasjonen er sv?rt alvorlig.
Piratvirksomheten er en konsekvens av de alvorlige problemene i Somalia. Norge arbeider aktivt, direkte og gjennom internasjonale organisasjoner og prosesser, for ? stabilisere Somalia og begrense piratproblemet. Situasjonen i Somalia lar seg imidlertid ikke l?se p? kort sikt. Skipsfartsn?ringen har selv gjennomf?rt en rekke passive beskyttelsestiltak som for eksempel ? kle skutesiden med piggtr?d eller bruk av vannkanoner, og h?ynet vakthold mot piratangrep. Det har vist seg at dette ikke er nok, og bruk av v?pnede vakter blir stadig vanligere. Norge har spilt en aktiv rolle i IMO FNs Sj?fartsorganisasjon (IMO) ved utarbeidelsen av retningslinjer for bruk og utvelgelse av private v?pnede vakter.
0000

Similar Posts