Partier

N?ringslivsledere fikk fremtidsr?d av student

Polen fremdeles p? topp Om lag 56 000 utenlandske borgere var registret eller hadde tillatelse som arbeidstaker i Norge i 2010. Nesten 23 000 av dem kom fra Polen.

E?S-borgere trenger ikke tillatelse
Registreringsordningen for E?S-borgere inneb?rer at borgere fra E?S-land ikke lenger trenger ? s?ke om arbeidstillatelse i Norge men kan registrere seg hos politiet. 42 650 E?S-borgere registrerte seg i 2010 som arbeidss?kere, arbeidstaker, tjenesteyter eller selvstendig n?ringsdrivende. Flesteparten av dem (23 000) kom fra Polen, 11 500 fra Litauen.
Mange fra Romania og India
Arbeidss?kere fra Bulgaria og Romania er omfattet av overgangsregler og trenger fortsatt arbeidstillatelse. 1 780 personer fra disse to landene s?kte om arbeidstillatelse i 2010 og om lag 1 300 fornyet en tillatelse de hadde f?tt tidligere.
Nesten en fjerdedel av de som m?tte s?ke om arbeidstillatelse kom fra Romania eller India (725 nye tillatelser og 630 fornyelser). Andre land med mange s?kere var Bulgaria, Ukraina, Filippinene og USA, if?lge tall fra UDIs ?rsrapport.
Jordbruk og fiske
Den st?rste gruppen arbeidsinnvandrere arbeider i jordbruks- og fisken?ringen. Blant dem er de fleste fra Russland, Ukraina og Vietnam. Arbeidstakere fra India jobber hovedsakelig i IT-bransjen, mens mange fra Romania s?kte seg til bygg og anlegg, handels-, hotell- og restaurantvirksomheter. S?kere fra Romania og Bulgaria fikk hovedsakelig E?S-tillatelse. S?kere fra India og Filippinene fikk hovedsakelig tillatelser som krever yrkesutdanning, h?yere utdanning eller spesielle kvalifikasjoner (fagl?rte). S?kere fra Ukraina og Vietnam fikk hovedsakelig arbeidstillatelse til sesongarbeid.0000

Similar Posts