Partier

Nasjonalparkstyre for Jotunheimen

Utbygging av E6 p? den vel 57 kilometer lange strekninga Ringebu ? Otta i Oppland skal gjennomf?rast i fleire etappar. Den 34 kilometer lange strekninga Frya ? Sjoa, i kommunane S?r-Fron, Nor-Fron og Sel, skal vera f?rste etappe. – Ei slik etappevis utbygging vil sikra at anleggsarbeidet med prosjektet Ringebu ? Otta kan koma i gang slik som f?resett i Nasjonal transportplan 2010-2019, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Andre fase i utbygginga blir strekningane Ringebu ? Frya og Sjoa ? Otta. Vidaref?ring av prosjektet m? vurderast som del av Nasjonal transportplan 2014-2023. Samferdselsdepartementget vil arbeida for at utbygging av heile strekninga Ringebu ? Otta kan skje mest mogleg kontinuerleg.

I eit brev fr? Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet blir det vist til at heile prosjektet Ringebu – Otta no er rekna ? kosta i alt 6 milliardar kroner, mot 4 milliardar 2009-kroner i stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan 2010-2019 og 4,5 milliardar kroner i Statens vegvesen sitt handlingsprogram for 2010-2013. Utbygginga skal finansierast ved ein kombinasjon av statlege l?yvingar og bompengar.

Med den etappevise utbygginga som det no blir lagt opp til, vil det vera mogeleg ? halda bompengesatsen p? eit akseptabelt niv?, seier samferdselsministeren.

For fleire opplysningar ? sj?:
? Brev av 30. mars 2011 fr? Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet0000

Similar Posts