Internasjonalt

Navet N?ringshage i Rakkestad inn i nytt n?ringshageprogram

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgj?rene (TBU). Hovedpunkter fra rapporten Etter inntektsoppgj?rene 2011.
Det tekniske beregningsutvalget for innntektsoppgj?rene (TBU)
la fram en forel?pig utgave av sin hovedrapport foran ?rets l?nnsoppgj?r 21. februar og en endelig utgave 5.april, jf. NOU 2011:5. I denne rapporten gis oppdaterte tall over l?nnsutviklingen og en oversikt over hovedtrekkene i ?rets l?nnsoppgj?r.
Dette materialet offentliggj?res n? som en nettversjon, men blir innarbeidet i rapporten som trykkes i NOU-serien til neste ?r.
Last ned rapporten Etter inntektsoppgj?rene 2011 (pdf, 2 mb)

Hovedpunkter i rapporten
1. Ny informasjon om l?nnsutviklingen fra 2009 til 2010
Beregningsutvalget legger til grunn at veksten i gjennomsnittlig ?rsl?nn var 3,7 prosent fra 2009 til 2010.

2. Trekk ved l?nnsutviklingen fra 2010 til 2011
Utvalget har oppsummert resultater fra l?nnsoppgj?rene i 2011 i en del forhandlingsomr?der m?lt som bidrag til ?rsl?nnsveksten. I tillegg til overheng og avtalte tillegg gjengitt nedenfor, kommer bidrag fra l?nnsglidningen gjennom 2011. Vektfordelingen mellom disse elementene varierer mellom omr?dene, jf. vedleggstabell.
For industriarbeidere i NHO-bedrifter er l?nnsoverhenget til 2011 1,2 prosent. Sammen med tarifftilleggene i 2011 gir det et bidrag til ?rsl?nnsveksten fra 2010 til 2011 p? vel 2 prosentpoeng.
For HSH-bedrifter i varehandel er overhenget til 2011 1,2 prosent. Tillegget p? garantiordningen i 2011 bidrar til ?rsl?nnsveksten med 0,3 prosentpoeng og de avtalte tarifftilleggene med 0,8 prosentpoeng. Til sammen gir dette et bidrag til ?rsl?nnsveksten fra 2010 til 2011 p? 2,3 prosentpoeng.
I staten gir overhenget til 2011 p? 2,3 prosent og tarifftilleggene i 2011 et bidrag til ?rsl?nnsveksten fra 2010 til 2011 p? 3,5 prosentpoeng.
For ansatte med hovedsakelig sentral l?nnsdannelse i KS-omr?det gir overhenget til 2011, beregnet til 2,5 prosent, og tarifftilleggene i 2011 inklusive avsatte midler til lokale forhandlinger per 1.1.2011, et bidrag til ?rsl?nnsveksten fra 2010 til 2011 p? 4,1 prosentpoeng. Gjennomsnittlig bidrag fra l?nnsglidningen i ?rene 2008 til 2010 var 0,2 prosentpoeng.
I Spekter-bedrifter eksklusive helseforetakene gir overhenget til 2011 p? 0,9 prosent og de sentralt avtalte tilleggene i 2011 p? A-niv? et bidrag til ?rsl?nnsveksten fra 2010 til 2011 p? 1,7 prosentpoeng. I tillegg kommer bidrag fra l?nnstillegg p? den enkelte virksomhet som ansl?s i gjennomsnitt til om lag 2 prosentpoeng.
I helseforetakene gir overhenget til 2011 p? 1,7 prosent og de sentralt avtalte tilleggene for 2011 et bidrag til ?rsl?nnsveksten fra 2010 til 2011 p? 3? prosentpoeng. I tillegg kommer bidrag fra l?nnstillegg ved lokale forhandlinger som ansl?s til ? prosentpoeng.
For ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsomr?det bank og forsikring, gir overhenget til 2011 p? 1,2 prosent og de avtalte l?nnstilleggene i 2011 et bidrag til ?rsl?nnsveksten fra 2010 til 2011 p? 2? prosentpoeng.

Kontakt
Kontaktperson for ytterligere opplysninger: Utvalgets leder ?dne Cappelen, Statistisk sentralbyr?, tlf. 488 82 950 eller e-post: adne.

Vedleggstabell
?rsl?nnsvekst fra ?ret f?r i prosent dekomponert i overheng, tarifftillegg og l?nnsglidning.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Gj.sn.
2006-2010
Industriarbeidere i NHO-bedrifter:

?rsl?nnsvekst
3,6
5,5
5,7
3,91
3,6 1
Herav:

– Overheng
1,0
1,4
1,8
1,8
1,0
1,2
– Tarifftillegg
0,9
1,3
1,3
0,5
1,0
– L?nnsglidning
1,7
2,8
2,6
1,6
1,6
2,1

Industrifunksjon?rer i NHO-bedrifter:

?rsl?nnsvekst
4,6
5,7
6,3
4,51
4,3 1
Herav:

– Overheng
1,6
2,0
2,5
2,02
1,7
1,9
– L?nnsglidning
3,0
3,7
3,8
2,5
2,6
3,1

HSH-bedrifter i varehandel:
?rsl?nnsvekst
4,2
5,0
4,4
1,81
3,61
Herav:

– Overheng
1,1
1,2
1,6
0,90,71,2
– Tarifftillegg
0,9
1,2
1,3
0,6
0,7
– Garantitillegg
0,2
0,3
0,4
0,4
0,3
– L?nnsglidning
2,0
2,3
1,1
÷0,1
1,9
1,4

Finanstjenester:

?rsl?nnsvekst
5,6
5,2
9,2
0,41
5,91
Herav:

– Overheng
1,1
1,4
1,3
2,0
1,0
1,2
– Tarifftillegg
0,8
0,9
2,5
0,5
1,0
– L?nnsglidning
3,7
2,9
5,4
÷1,9
3,9
2,8

Statsansatte:

?rsl?nnsvekst
4,5
5,1
6,7
4,4
4,5
Herav:

– Overheng
0,7
2,9
1,4
3,4
0,95
2,3
– Tarifftillegg
3,0
1,5
4,2
0,4
2,3
– Ny arbeidstidsavtale for politi- og lensmannsetaten

0,6
– L?nnsglidning
0,8
0,6
1,0
0,5
0,7
0,7

Kommuneansatte 3:

?rsl?nnsvekst
3,9
4,8
6,7
4,6
3,7
Herav:

– Overheng
0,4
1,6
1,4
2,4
1,1
2,4
– Tarifftillegg
3,0
2,5
4,3
1,8
2,1
– L?nnsglidning
0,5
0,7
1,0
0,4
0,5
0,6

Undervisningspersonell i kommunene 4:
?rsl?nnsvekst
2,6
3,6
5,7
4,4
3,6
Herav:
– Overheng
0,4
1,1
1,2
2,2
1,0
2,4
– Tarifftillegg
2,4
2,6
4,2
2,2
2,3
– L?nnsglidning
÷0,2
÷0,1
0,3
÷0,1
0,3
0

Spekter, helseforetakene:
?rsl?nnsvekst
3,7
4,9
6,5
5,1
3,76
Herav:

– Overheng
0,9
1,7
1,4
3,6
2,0
1,77
– Tarifftillegg
2,5
3,0
4,3
1,2
1,5
– L?nnsglidning
0,3
0,2
0,8
0,3
0,2
0,4

Spekter, ?vrige virksomheter:

?rsl?nnsvekst
4,8
5,3
6,2
4,0
3,5
Herav:

– Overheng
1,1
1,5
1,3
1,6
0,9
0,9
– Tarifftillegg
2,7
3,2
4,6
2,0
2,4
– L?nnsglidning
1,0
0,6
0,3
0,4
0,2
0,5
1 L?nnsveksten i 2009 og 2010 er etter ny n?ringsstandard. Sammenlignet med 2008 og tidligere ?r, vil det v?re et brudd i tidsserien.
2 Overhenget til 2009 ble endret fra 2,5 til 2,0 prosent som f?lge av ny n?ringsstandard.
3 Inklusive Oslo kommune og undervisningspersonell i kommunesektoren.
4 Undervisningspersonell med i hovedsak sentral l?nnsdannelse. Inklusiv Oslo kommune.
5 Omlegging av beregningsmetode drar opp overhenget til 2010 med 0,3 prosentpoeng i forhold til tidligere beregning, jf. tabell 1.7 i NOU 2010:4,
6 Tallet er beregnet av Spekter. Statistisk sentralbyr? har p? oppdrag fra Beregningsutvalget beregnet ?rsl?nnsveksten til 3,1 prosent.
7 Overhenget til 2011 er beregnet til 2,2 prosent av SSB.
Kilder: Statistisk sentralbyr?, KS, Spekter og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
0000

Similar Posts