Politikk

NOAS tar feil om UNEs praksis

NOAS tar feil om UNEs praksis
a8

NOAS har i sin rapport ?Tro, h?p og forf?lgelse? kritisert de rettslige
utgangspunktene for UNEs vurdering av beskyttelsesbehovet til kristne konvertitter
fra Iran.
NOAS hevder blant annet at UNE i sin praksis p?legger kristne ? holde en
lav profil og at UNE skal ta stilling til hvilke muligheter s?keren har til ? leve ut sin tro
uten ? risikere forf?lgelse. Dette er ikke riktig. Kritikken bygger p? en misforst?else av
UNEs praksis og forholdet mellom asylrett og menneskerettigheter.
UNE skal avgj?re om s?keren risikerer forf?lgelse p? grunn av sin religion
eller religionsut?velse. Det er vurderingstemaet etter utlendingsloven, FNs
Flyktningkonvensjon og EUs Statusdirektiv.
Et sentralt sp?rsm?l i den sammenheng er hvordan s?keren kommer til ? opptre
ved retur til hjemlandet og hvilke reaksjoner det kan medf?re. Dette er en konkret,
fremtidsrettet vurdering. Sp?rsm?let er hva han faktisk kommer til ? gj?re og i s? fall
kan risikere.
UNE vurderer ikke hvordan han b?r opptre for ? unng? forf?lgelse. Det at han kan
unng? forf?lgelse ved ? avst? fra visse handlinger er irrelevant. UNEs praksis er
helt i samsvar med en avgj?relse fra EU-domstolen av 2012 om tolkningen av
Statusdirektivet og av internasjonal rett.
Kritikken fra NOAS er basert p? en misforst?else av forholdet mellom
menneskerettigheter og asylrett. Det er ingen tvil om at menneskerettighetene
gir s?keren full rett til ? misjonere og ut?ve sin religion offentlig i Iran eller andre
land. Rammene for religionsut?velsen er vide. Det avgj?rende sp?rsm?let i denne
sammenheng er ikke hva han har rett til ? gj?re, men hva han rent faktisk kommer til
? gj?re og hva han i s? fall kan risikere.
Les mer p? une.no: http://www.une.no/no/Aktuelt/Artikler/Misfortatt-om-konvertitter/
Kontaktperson i UNE: Direkt?r Ingunn-Sofie Aursnes Tlf: 210 85000
0000

A to już wiesz?  Rune Larsen til Jenter i alle aldre i Grimstad

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy