Partier

Norge deltar i European Migration Network (EMN)

Norge har inng?tt en samarbeidsavtale med European Migration Network (EMN). Deltakelsen forventes ? gi bred informasjon om utviklingen i europeisk flyktning- og migrasjonspolitikk.
– Norges deltakelse i EMN er en av regjeringens 22 hovedprioriteringer p? flyktnings- og migrasjonsomr?det. Deltakelsen vil gi oss muligheter til ? innhente nyttige erfaringer fra andre land, og styrke arbeidet for at norsk politikk og praksis er godt avstemt med europeiske land, sier justisminister Knut Storberget.
Norsk deltakelse i EMN er forankret i Meld. St. 9 (2009 ? 2010), hvor det fremg?r at Norge arbeider for kunne ta del i nettverket i l?pet av 2010. EMN er et kunnskapsnettverk under Kommisjonen med 26 deltakende land pluss Norge. Nettverket leverer kunnskap til Kommisjonen, deltakende land og andre interesserte om medlemslandenes situasjon, regelverk og praksis. Herunder s?kalte ?best practices? p? migrasjons- og innvandringsomr?det. Kunnskapen som samles inn og analyseres skal anvendes som ledd i arbeidet med ? realisere et felles europeisk asylsystem. Det er et hovedm?l at store deler av informasjonen skal v?re offentlig tilgjengelig.
– Bare gjennom mer samarbeid, harmonisering og koordinering kan Norge sammen med Europa m?te de utfordringene vi st?r overfor p? flyktning- og migrasjonsomr?det. Utfordringene p? dette feltet er de samme for mange land i Europa. For ? m?te disse felles utfordringene, m? l?sningene bygge p? samarbeid og felles handling, sier justisministeren.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Erik Solheim   #Haiti   #Pressekontakt Pressevakt