Internasjonalt

Norge gir 50 millioner til den humanit?re krisen i Sudan

Utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune skal st?tte lokale tiltak retta mot redusert sjukefr?vere, mindre ufrivillig deltid, styrka kompetanse og betre omd?mme. Om lag 100 kommunar har s?kt om ? f? delta i programmet.
Dei fleste av kommunane ?nskjer ? arbeide med fleire av programmet sine tema. Det er flest prosjekt retta inn mot ? redusere sjukefr?vere og ? redusere u?nska deltid.
Kommunar som har s?kt om ? f? delta [ Excel ] [ ODS ].
– Eg er sv?rt glad for at s? mange kommunar ?nskjer ? delta i programmet. Det syner at kommunane er opptekne av ? skape end? betre tenester til innbyggjarane sine, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
– Prosjekta er tufta p? samarbeid mellom tilsette, leiarar og politikarar. Slike samarbeid meiner eg gir eit godt grunnlag for ? finne fram til dei beste l?ysingane, seier Navarsete.
Programmet som startar opp i andre halvdel av 2011 er eit samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, KS og forhandlingssamanslutningane p? arbeidstakarsida. Eit hovudm?l er ? stimulere lokale prosjekt, mellom anna ved at deltakarkommunane f?r fagleg rettleiing, h?ve til ? delta i nettverksarbeid og noko ?konomisk st?tte til prosjektarbeidet. Resultata fr? deltakarkommunane sitt arbeid skal systematiserast og formidlast slik at erfaringane kan komme alle kommunar til gode.
– Vi skal no g? gjennom s?knadane og velje ut dei kommunane som f?r delta i dette programmet. Vi kan ikkje ta med alle dei 100 kommunane og det blir ein krevjande jobb ? velje blant s? mange interessante prosjekt, seier Liv Signe Navarsete.
Saman om ein betre kommune.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts