Internasjonalt

Norge ?ker kvoten med 250 overf?ringsflyktninger i 2011

Regjeringen foresl?r mindre endringer i skatte- og avgiftsopplegget for 2011.
F?lgende endringer er omtalt i egne pressemeldinger:
? Offentliggj?ring av skattelisten
? Engangsavgift p? hybridbiler
Andre endringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett:
Regjeringen foresl?r at skattytere som flytter til andre stater i E?S, og som derfor ikke lenger er skattepliktige til Norge, kan utsette inntektsf?ring av gevinst- og tapskonto samt negativ saldo p? samme m?te som skattytere i Norge. Hel eller delvis utflytting i forbindelse med fusjoner og fisjoner der et selskap i en annen E?S-stat er overtakende selskap, skal ogs? v?re omfattet av denne regelen.
For ? motvirke uheldige skattetilpasninger, foresl?r Regjeringen ? innf?re et to?rskrav i fritaksmetodens regler om realisasjon av andel i deltakerlignet selskap. Etter gjeldende regler er henholdsvis skattefritak for gevinst og fradragsrett for tap avhengig av hvordan aksjeportef?ljen i det deltakerlignede selskapet p? realisasjonstidspunktet fordeler seg mellom aksjer innenfor og utenfor fritaksmetoden. Ved ? justere det deltakerlignede selskapets aksjeportef?lje rett forut for salget av andelen, vil selger kunne tilpasse seg inn i eller ut av fritaksmetoden, avhengig av hvorvidt andelen forventes ? bli solgt med gevinst eller tap. N?r kravet til portef?ljens sammensetning etter endringen m? oppfylles over en to?rsperiode, vil muligheten for slike skattetilpasninger reduseres. Endringen vil gjelde for gevinster og tap som blir realisert fra og med 13. mai 2011.
?kt likestilling mellom gifte og samboende fremmes ved at Regjeringen foresl?r flere endringer i arveavgiftsloven slik at de gjeldende reglene for ektefelleuskifte f?r tilsvarende anvendelse p? samboeruskifte.
Regjeringen foresl?r rett til to fribel?p i arveavgiften for alle barnebarn. I grunnlaget for beregning av arveavgift er det et fribel?p p? 470 000 kroner per giver/arvelater per mottaker/arving. Utdelinger fra uskiftebo til barnebarn gir i utgangspunktet bare rett til ett fribel?p per mottaker. Ved utdeling til felles barn blir det automatisk to fribel?p ? ett fra hver av foreldrene. Regjeringen foresl?r en endring som inneb?rer at denne regelen f?r anvendelse p? utdelinger fra uskiftebo (ektefelleuskiftebo og samboeruskiftebo) til felles livsarvinger, det vil si utdelinger til for eksempel barnebarn.
Regjeringen varsler i revidert budsjett at Finansdepartementet vil arbeide videre med ulike problemstillinger knyttet til avskrivinger for visse produksjonsinnretninger i industrianlegg, herunder sp?rsm?l om lovteknisk avgrensing, avskrivingssats og ?konomiske virkninger. Departementet vil komme tilbake til saken i budsjettet for 2012. __________________________
Les mer:
Andre pressemeldinger:
God utvikling i norsk ?konomi
Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2011
Endringar i offentleggjeringa av skattelista
Flere hybridbiler f?r lavere avgift
Dokumenter:
Meld. St. 2 (2010?2011) Revidert nasjonalbudsjett 2011
Prop. 120 S (2010-2011) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011
Prop. 116 LS (2010?2011) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.
Mer om tall:
Tallene bak figurene i Meld. St. 2 (201-2011)
Finansministerens pressekonferanse:
Nett-TV
Lysark til pressekonferansen
Pressehefte
0000

Similar Posts