Partier

Norge ?ker st?tten til beskyttelse av Sudans befolkning

Dette var tema for en konferanse arrangert av ambassaden i Warszawa 9. november. Mer enn 200 representanter fra polske universiteter, h?gskoler og forskningsinstitutter var samlet for ? utveksle synspunkter og h?re hverandres erfaringer.

Konferansen ble ?pnet av ambassad?r Enok Nygaard, som framhevet den lange tradisjonen for forskningssamarbeid og kunnskapsutveksling mellom Norge og Polen. Dette er viktig for kompetansebygging i begge land, og essensielt for innovasjon og verdiskaping. Samarbeid og utveksling av forskere og studenter gir ogs? deltakerne ?kt innsikt i og forst?else for hverandres spr?k og kultur. Dette bidrar til styrking av bilaterale relasjoner.
Forskning sentralt for ?konomisk utvikling
Styrking av forskning og h?yere utdanning er sentralt for ?konomisk og sosial utvikling. De utfordringer og muligheter dette gir i Polen og Norge var tema for konferansens paneldebatt. Professor Eivind Hiis Hauge fra NTNU framhevet at utfordringene er globale, og at forskningsorganisering og finansiering m? baseres p? tillitt til forskerne.

Professor Piotr Weglenski, tidligere rektor ved Warszawa universitetet trakk fram problemstillinger knyttet til den p?g?ende forskningsreformen i Polen. For ? styrke kvaliteten m? bevilgende institusjoner v?re uavhengig av forskningsdepartementet, midler tildeles etter konkurranse og prosjekts?knadene m? vurderes av internasjonale eksperter.

Prof. Janusz Ryczkowski fra universitetet i Lublin viste til gode erfaringer med europeisk samarbeid og studentutveksling gjennom etablering av felles europeiske bachelor og mastergrader innen kjemi. Torbj?rn Gr?nner fra Financial Mechanisms Office la vekt p? betydningen av de positive sidene ved studentenes personlige opplevelser ved studieopphold i andre land.
44 millioner euro til forskning
Gjennom E?S-midlene er det gitt st?tte p? ca. 44 mill. euro til over 60 forskningsprosjekter, b?de individuelle prosjekter og gjennom polsk-norsk forskningsfond. Det fleste av prosjektene er gjennomf?rt i samarbeid mellom norske og polske universiteter/forskningsinstitusjoner. Stipendfondet p? 12 mill. euro har gitt st?tte til b?de studentmobilitet organisert gjennom utdanningsinstitusjonene og individuell mobilitet for forskere og administrativt ansatte.

Videre er det gitt st?tte til samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og giverlandene Island, Liechtenstein og Norge, samt st?tte til styrking av polske h?yere utdanningsinstitusjoner. Mange av disse prosjektene er ogs? gjennomf?rt med norsk partner. Det er stor bredde i prosjektene som er st?ttet b?de tematisk og geografisk.
Samarbeidsprosjekter
En rekke samarbeidsprosjekter ble presentert p? konferansen. Mange av forskningsprosjektene rapporterte om anerkjennelse av resultater gjennom presentasjon p? internasjonale konferanser, publisering i anerkjente tidsskrifter og tildeling av nasjonale og internasjonale priser, mens prosjektene finansiert av stipendfondet kunne rapportere om utvikling av nye studiemoduler, pedagogiske tiln?rminger og ?kt studentutveksling mellom Norske og polske institusjoner. Her er noen smakebiter fra presentasjonene:
Skogens sosiale verdi
Det er ingen tradisjon og liten erfaring i Polen med verdifastsetting av offentlige goder. Universitetet i Warszawa samarbeider med Econ Pöyry og Universitetet for milj?- og biovitenskap om ? utarbeide en modell for fastsetting av den sosiale og milj?messige verdien av skoger i Polen. Dette inneb?rer ? beregne ?markedsverdi? av faktorer som bevaring av biodiversitet, CO2-fangst, og rekreasjonsmuligheter. Form?let er ? sikre at det tas hensyn ogs? til slike verdier i skogforvaltningen. Verdien fastsettes gjennom informasjon om hva folk sier de er villige til ? betale for ? bevare skogressursene og en metodisk vurdering av hva de reelt sett er villige til ? betale.

Mekantronikk
Interessen for ? studere teknisk- naturvitenskaplige fag er synkende b?de i Polen og Norge. AGH teknisk universitet i Krakow ?nsker ? tiltrekke seg flere studenter, gjennom utvikling av et engelskspr?klig studium i mekantronikk, et tverrfaglig ingeni?rfag som inkluderer b?de mekanikk, elektronikk og datateknologi. Studiet utvikles i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Presentasjonen ble illustrert med sm? filmer som viste hvordan de brukte legoklosser og avanserte styringssystemer som en del av utdanningen.

Multimedia mot mobbing
Elever med ulike funksjonshemminger og l?revansker er spesielt utsatt for mobbing i skolen, eller de blir selv mobbere. Det pedagogiske akademiet i Lodz, i samarbeid med Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, er i ferd med ? utvikle et multimedia oppl?ringsverkt?y for hvordan man best kan h?ndtere slike utfordringer i skolen. Gjennom korte filmer illustreres det hvordan l?rere kan gripe inn i ulike mobbesituasjoner p? en konstruktiv m?te. I tillegg legges det inn faglige kommentarer med analyse av situasjonen og reaksjonsm?nstrene.

Forsknings- og utdanningssamarbeidet mellom Norge og Polen under E?S-midlene har gitt gode resultater, har bidratt til ?kt kontakt mellom en rekke institusjoner, og har gitt en lang rekke polske forskere og studenter positive erfaringer gjennom studie- og forskningsopphold i Norge. Samarbeidet vil bli videref?rt i neste periode 2009-2014.

Skrevet av: Sidsel Bleken/Bj?rn Holta0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy