Valg

NY LOV SKAPER USIKKERHET OM ANGREFRIST

I sommer ble ny angrerettlov vedtatt. ­? Den nye loven inneb?rer endringer som kan f? store konsekvenser for virksomheter som omfattes av regelverket, for eksempel bedrifter som driver salg via nettet, fastsl?r advokatene Simen Breen og Katrine Malmer-H?vik i Steenstrup Stordrange.
Stortinget vedtok 20. juni 2014 ny angrerettlov, som vil kunne ha betydning for virksomheter som driver s?kalt fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler.
? Begrepene er definert i loven, og ?fjernsalg? omfatter blant annet kj?p og salg av varer og tjenester over internett. Salg p? messer er et eksempel p? ?salg utenom faste forretningslokaler?., sier advokatene Simen Breen og Katrine Malmer-H?vik i Steenstrup Stordrange.
? En ufravikelig lov
Loven gir forbrukeren rett til ? g? fra en avtale i 14 dager etter avtaleinng?else uten ? m?tte gi noen n?rmere begrunnelse. I tillegg til denne angreretten inneholder loven blant annet en opplysningsplikt for den n?ringsdrivende.
? Angrerettloven er ufravikelig, i den forstand at det ikke kan avtales d?rligere vilk?r for forbrukeren enn det som f?lger av loven, forklarer Breen og Malmer-H?vik.
Endringer i loven
Den nye loven inneholder imidlertid en hel del endringer i forhold til den forrige angrerettloven fra 2000, og etter de to advokatenes mening er det s?rlig grunn til ? merke seg f?lgende endringer:
Forbrukeren f?r krav p? flere opplysninger f?r avtale inng?s.
Det blir en ?kt adgang til ? angre ved kj?p av en vare, selv om den har f?tt redusert verdi.
Det blir en utvidet plikt for forbrukeren til ? betale for retur av en vare.
Brudd p? opplysningskrav for den n?ringsdrivende kan f? ?konomiske konsekvenser for den n?ringsdrivende.
Det etableres felles regler for varer og tjenester.
? Legg spesielt merke til at manglende oppfyllelse av opplysningsplikten kan medf?re at angrefristen blir utvidet. Dersom den n?ringsdrivende ikke opplyser forbrukeren om at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett, samt vilk?rene, tidsfristene og fremgangsm?tene for ? bruke angreretten, utl?per angrefristen i utgangspunktet f?rst 12 m?neder etter utl?pet av den opprinnelige angrefristen. I praksis vil dette inneb?re at angrefristen vil kunne v?re p? hele 12 m?neder og 14 dager, sier Breen og Malmer-H?vik.
Alle krav gjelder ikke alle
N?yaktig hvilke krav som stilles til den enkelte virksomhet vil kunne variere avhengig av hva slags virksomhet, varer og tjenester det er snakk om, og dessuten hvordan salget gjennomf?res. Loven omfatter et bredt spekter av virksomheter, og samtlige krav vil ikke v?re aktuelle for alle.
? En problemstilling som har v?rt aktuell og som n? er uttrykkelig regulert i angrerettloven er hvordan angrerett forholder seg til applikasjoner, programvare og annet digitalt innhold som lastes ned eller streames for eksempel p? mobiltelefoner, nettbrett osv. Slikt innhold kan i utgangspunktet v?re omfattet av angrerettloven, men er unntatt angrerett p? visse vilk?r. Det sentrale for at slike leveranser skal v?re unntatt angrerett, er at forbrukeren m? samtykke til levering f?r angrefristens utl?p og samtidig erkjenne at angreretten g?r tapt, sier Breen og Malmer-H?vik.
Videre stilles det krav til at dette ogs? fremg?r av avtalen med forbrukeren. N?r vilk?rene er oppfylt bortfaller angreretten p? digitalt innhold som nevnt allerede n?r leveringen p?begynnes. Selv om angreretten kan falle bort, gjelder imidlertid ?vrige krav som angrerettloven stiller, herunder blant annet kravene om opplysningsplikt. Noe unntak fra loven i sin helhet gis alts? ikke.
? Forbrukeren m? selv betale de direkte kostnadene ved ? returnere en vare etter ? ha brukt angreretten. Ogs? dette m? den n?ringsdrivende opplyse forbrukeren om, da den n?ringsdrivende m? dekke disse kostnadene dersom han ikke har opplyst forbrukeren om at forbrukeren selv skal betale returkostnadene, opplyser de to advokatene.
Risiko for utvidet angrerett
? Endringene kan ha stor betydning for de virksomhetene som omfattes av loven. Det er viktig at n?ringsdrivende som omfattes av angrerettloven gj?r seg kjent med det nye regelverket. Ved manglende oppfyllelse av de krav som stilles, kan man risikere at angrefristen blir p? over ett ?r ? og ikke p? to uker, understreker Simen Breen og Katrine Malmer-H?vik i Steenstrup Stordrange.

Steenstrup Stordrange omsatte for 322 millioner i 2013 og hadde et resultat p? 110 millioner. Firmaet har 116 advokater, hvorav 42 partnere, og har kontorer i Oslo, T?nsberg, Bergen, ?lesund, Trondheim og Troms?.

Similar Posts