Politikk

Ny rapport: Funktionshinderspolitik i Norden

M?let för de nordiska ländernas funktionshinderspolitik är full delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor. Än är vi inte där. Alla nordiska länder har undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är vägledande för länders funktionshinderspolitiska strategier. Men valet av tillvägag?ngsätt är olika.
I den här publikationen tittar vi p? hur länderna och de självstyrande omr?dena i Norden har formulerat strategierna, vilka omr?den de omfattar och hur man har valt att organisera uppföljningen. Vi jämför även p? vilket sätt länderna engagerar funktionshindersrörelsen i genomförandet av strategierna.
Initiativet till publikationen togs av Nordiska Handikappolitiska R?det, numera R?d för nordiskt samarbete om funktionshinder.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Similar Posts