Kulturpolitikk

Nye utenlandskabler er god samfunns?konomi

11-05-2012 14:39 Energi Norge Det er samfunns?konomisk l?nnsomt ? bygge flere mellomlandsforbindelser enn Statnett har planlagt for i dag. Nye kabler vil gi ?kt forsyningssikkerhet, ?kt verdiskaping, lavere klimautslipp og mer stabile str?mpriser. Det viser en rapport fra Thema Consulting Group. Neste uke behandles stortingsmeldingen om utbygging av str?mnettet.

Det er samfunns?konomisk l?nnsomt ? bygge flere mellomlandsforbindelser enn Statnett har planlagt for i dag. Nye kabler vil gi ?kt forsyningssikkerhet, ?kt verdiskaping, lavere klimautslipp og mer stabile str?mpriser. Det viser en rapport fra Thema Consulting Group. Neste uke behandles stortingsmeldingen om utbygging av str?mnettet.
Statnett reduserte i fjor sine ambisjoner for kabelutbygging mellom Norge og kontinentet fra fire til to prosjekter, og utsatte samtidig prosjektene i tid. Dette kan f? uheldige konsekvenser n?r Europa de kommende ?rene skal ?ke sin produksjon av fornybar energi. Mye av ?kningen kommer i form av uregulerbar vind-, sol- og elvekraft. Det gir st?rre behov for kraftutveksling p? tvers av landegrensene.
– Norsk vannkraft har et betydelig potensial for ? bli Europas gr?nne batteri, noe som kan gi store inntekter til det norske samfunnet. Samtidig har vi behov for ?kt forsyningssikkerhet i ?r med lite nedb?r og lave temperaturer, slik vi har opplevd to vintre p? rad, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
Positiv klimaeffekt
Ulseth peker ogs? p? mulighetene for ? redusere utslippene av klimagasser gjennom ?kt bruk av fornybar energi b?de i Norge og resten av Europa.
– Mange europeiske land er i ferd med ? bygge ut store mengder fornybar energiproduksjon som er avhengig av reserveforsyning. Hvis ikke Norge griper denne muligheten gjennom ? bygge ut flere utenlandskabler, vil landene finne andre l?sninger. Vi er derfor tilfreds med at flertallet i energi- og milj?komiteen p? Stortinget ?nsker en mer offensiv politikk for mellomlandsforbindelser. Dette gir tydelige f?ringer for regjeringens og Statnetts arbeid og prioriteringer fremover, sier Ulseth.
Mer stabile priser
Thema Consulting Group har analysert kostnader og gevinster knyttet til mellomlandsforbindelser og fornybar kraftproduksjon, basert p? fire ulike scenarier. Konklusjonen er at en ?kning fra to til fire kabelprosjekter vil v?re samfunns?konomisk l?nnsomt med god margin. Analysen viser at nye kabler vil gi mer stabile kraftpriser i Norge, samtidig som prisene fortsatt vil v?re lavere enn p? kontinentet.
“Nye mellomlandsforbindelser har sm? virkninger p? pris, ettersom ?kt fornybar produksjon vil redusere kraftprisene. Siden finansieringen av ny fornybar kraftproduksjon skjer via sertifikatmarkedet, kommer den kraftintensive industrien ? som ikke er p?lagt ? kj?pe sertifikater ? bedre ut enn andre forbruksgrupper,” heter det blant annet i rapporten.
– Rapporten viser at nye mellomlandsforbindelser er et viktig redskap for ? oppfylle b?de energi- og klimapolitiske m?l, samtidig som det skaper merverdi for samfunnet. Her har olje- og energiminister Ola Borten Moe gode argumenter for ? sette fart i kabelutbyggingen, p?peker Ulseth.
Les mer om rapporten Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser mot 2020 hos THEMA Consulting.
Om Energi Norge
Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk kraftn?ring. Vi representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger str?m og varme. Medlemsbedriftene st?r for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Kraftn?ringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og gr?nn vekst.0000

A to już wiesz?  Oppfordrer nobelprisvinner EU til ? revurdere bistandskutt

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy